Noteikumi un nosacījumi

Noteikumi un nosacījumi

Organizētājs:
Olybet Latvia SIA
Reģ.nr.: 44103143645
Kronvalda bulvāris 3, Rīga, LV-1010, Latvija
Licences nr. TI-16. Licenci izsniedza Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija.

Gala lietotāja licences vienošanās

Šī vienošanās ir juridiski saistošs līgums starp klientu un Olybet Latvia SIA, kas obligāti jāievēro abām pusēm.

Olybet patur tiesības jebkurā laikā vienpusēji grozīt šo līgumu, lai uzlabotu klientu pieredzi, padarītu šo līgumu skaidrāku vai saskaņotu ar likumu prasībām un OlyBet komerciālajām interesēm. Ja izmaiņas līgumā ierobežo klienta pašreizējās tiesības vai citādi kaitē viņa interesēm, OlyBet saprātīgā termiņā informēs klientu par šādu izmaiņu stāšanos spēkā. 

Ja klients nepiekrīt izmaiņām līgumā, viņam ir jāpārtrauc lietotāja konta izmantošana. Ja klients nepārtrauks izmantot lietotāja kontu saskaņā ar šo punktu, OlyBet to slēgs.

Šajā līgumā Olybet Latvia SIA un Olybet Latvia SIA pārstāvētie partneruzņēmumi ir minēti ar nosaukumu “OlyBet”, ja vien nav norādīts citādi. Papildus šim līgumam, lūdzu, iepazīsties ar OlyBet Privātuma politikas noteikumiem un noskaidro papildu informāciju OlyBet vietnē. Piesakoties izmantot spēļu pakalpojumu OlyBet vidē (turpmāk – “Pakalpojums”), OlyBet vēlas saņemt apstiprinājumu, ka klients piekrīt ievērot un šajā dokumentā un Privātuma politikā ietvertos noteikumus un nosacījumus. Saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem piekļuve OlyBet spēļu videi ir atļauta visiem klientiem, kuri ir vismaz 18 gadus veci. Sporta totalizatora, pokera un kazino pakalpojumus iespējams izmantot tikai no 18 gadu vecuma. Visiem spēlētājiem ir jāiziet vecuma pārbaudes procedūra. Ar šo klients apliecina, ka ir informēts par dažādām juridiskajām prasībām atšķirīgās jurisdikcijās un apliecina, ka OlyBet spēļu vides izmantošana ir likumīga viņa dzīvesvietas valstī. 

1. Lietotāja konts, spēlētāja tiesības un pienākumi

1.1. Atverot lietotāja kontu, starp klientu un OlyBet tiek nodibinātas klienta attiecības. 

1.2. OlyBet ir pienākums pārbaudīt to personu identitāti, kuras izmanto lietotāja kontu. Identificējami dati ir vārds, uzvārds un personas kods. Klients nevar izmantot pakalpojumus pirms šo datu pārbaudes. Klienta identifikācija tiek veikta, pamatojoties uz Mobile-ID, Smart-ID, tīkla identifikācijas pakalpojumiem, kodu, kas saistīts ar bankas depozītu, un klienta informāciju, kas saņemta kopā ar depozītu. Ja klienta identitāti nav iespējams identificēt vai klients ir jaunāks par 18 gadiem, viņa konts netiks aktivizēts. Sākotnējā apmeklējuma laikā klients sev piešķir lietotājvārdu un paroli, uz kuru pamata tiek veikta viņa identifikācija katrā nākamajā vizītē. 

1.3. Atverot lietotāja kontu, klientam piemēroto ierobežojumu spēkā esamība tiek pārbaudīta personu sarakstā, kas atrodas LR Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas uzturētajā pašizslēgto personu reģistrā. Ja spēlētājs ir pašizslēgto personu sarakstā, lietotāja kontu izveidot ir iespējams, taču nebūs atļauts spēlēt azartspēles, uz kurām attiecas ierobežojumi. 

1.4. OlyBet patur tiesības jebkurā laikā pieprasīt papildu informāciju par kontu, kredītkartēm, bankas vai e-maciņa kontu, personu apliecinošiem dokumentiem u.c., lai novērstu ļaunprātīgu izmantošanu, arī pēc lietotāja konta aktivizēšanas. 

1.5. Personām, kas jaunākas par 18 gadiem, spēlēt azartspēles Latvijā ir aizliegts un saskaņā ar Azartspēļu likumu atvērt OlyBet kontu nav atļauts. 

1.6. Katram spēlētājam var būt tikai viens lietotāja konts. Katrs spēlētājs savu kontu var izmantot tikai personīgi, savukārt lietotājvārdu un paroli ir stingri aizliegts nodot citām personām. OlyBet ir tiesības jebkurā laikā bloķēt un/vai slēgt lietotāja kontu, ja ir aizdomas, ka konta īpašnieks neizmanto savu kontu personīgi. Šajā gadījumā OlyBet nekādā veidā nav atbildīgs par zaudējumiem, kas reģistrētajam lietotājam var rasties šāda lēmuma rezultātā.. 

1.7. Spēlējot azartspēles, spēlētājiem ir aizliegts izmantot metodes vai līdzekļus, kas ir pretrunā ar azartspēļu lietošanas praksi un paražām (tostarp, bet ne tikai, elektroniskus, mehāniskus vai citus līdzekļus, kas ļauj klientam noteikt, modificēt, reģistrēt vai analizēt spēles iznākumu, izmaksājamo laimestu skaitu, laimēšanas iespējas vai izmantotās spēļu sistēmas stratēģiju utt.) vai samazina laimēšanas iespējas citiem spēlētājiem.

1.8. OlyBet personālam ir tiesības ierobežot spēlētāju likmes, ja tie pārkāpj šo līgumu. 

1.9. OlyBet nenes atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, ko izraisījuši nepārvaramas varas apstākļi vai citi notikumi, kurus kontrolēt nav iespējams, tostarp strāvas padeves pārtraukumi, telekomunikāciju pakalpojumu vai tīklu traucējumi vai bojājumi, vai jebkura cita aizkavēšanās vai kļūda, ko izraisījusi trešā persona. 

1.10.Ja klients atklāj darbības traucējumus OlyBet spēļu sistēmā, viņš apņemas nekavējoties pārsūtīt informāciju par darbības traucējumiem OlyBet klientu atbalsta dienestam. Iespēju atlīdzināt materiālos zaudējumus, kas radušies kļūdas dēļ, OlyBet apsver tikai tad, ja klients ir nekavējoties izpildījis šo pienākumu. 

1.11.OlyBet ir tiesības vienpusēji un bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot noteiktu pakalpojumu izmantošanu, tostarp noteikt limitus klientiem.

1.12.Izmantojot mūsu mājaslapu, klients piekrīt, ka OlyBet to datorā vai mobilajā ierīcē var instalēt noteiktu informāciju, piemēram, "sīkdatnes", t.i., mazus teksta failus, kas ļauj iegaumēt klienta vēlmes. 

1.13.Klients apņemas 1 (vienas) darba dienas laikā pēc reģistrācijas informēt OlyBet, nosūtot e-pastu uz [email protected], ka viņš/viņa ir politiski nozīmīga persona (Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likuma un Terorisma un ieroču izplatīšanas finansēšanas akta izpratnē, turpmāk – Latvijas Noziedzības apkarošanas likums) (1), politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis (2) vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona. 

1.14.OlyBet patur tiesības pieprasīt no klienta informāciju, lai pierādītu viņa identitāti, vecumu vai citus klienta sniegtos datus, piemēram, kredītkaršu un personu apliecinošu dokumentu kopijas. Tāpat OlyBet patur tiesības pieprasīt, atjaunināt un apstiprināt šo informāciju ar trešās puses starpniecību. OlyBet saglabā šīs tiesības visu klientu attiecību laikā.

1.15.Pakalpojumi ir paredzēti tikai klienta personīgai lietošanai, un klients ir galīgais labuma guvējs*. Lietotājam ir atļauts veikt likmes tikai savas personiskās izklaides nolūkos. Lietotājam nekādā gadījumā nav atļauts izmantot savu "īstās naudas kontu" citiem mērķiem, kā tikai OlyBet pakalpojumu izmantošanai. Lietotājam, iesniedzot savus datus OlyBet, ir jānorāda pilnīga un precīza informācija. Lietotājam ir pienākums atjaunināt šo informāciju, ja dati pa šo laiku ir mainījušies.

*Galīgais patiesais labuma guvējs ir fiziska persona, kuras labā vai interesēs tiek nodibinātas darījuma attiecības vai kuras interesēs tiek veikts individuāls darījums, nenodibinot darījumu attiecības.

1.16.Klients nedrīkst izmantot tehnisku kļūdu vai ievainojamību savā labā. OlyBet patur tiesības atcelt un atsavināt visus šādā veidā iegūtos laimestus.

2. Iemesli atteikumam dibināt klientu attiecības

2.1. Saistībā ar pienākumiem, kas izriet no piemērojamiem tiesību aktiem, OlyBet patur tiesības atteikt klientam sniegt pakalpojumus un slēgt līgumu. 

2.2. OlyBet ir tiesības atteikties slēgt līgumu, it īpaši, ja persona, kas vēlas kļūt par klientu vai ar viņu saistīta persona: 

2.2.1.      neatbilst likuma prasībām, Pakalpojuma noteikumiem vai neatbilst iepriekš minētajiem līguma nosacījumiem;

2.2.2.      ir augsta riska (trešās) valsts iedzīvotājs, pret kuru OlyBet ir noteicis ierobežojumus klientu attiecību nodibināšanai atbilstoši riska apetītei;

2.2.3.      ir notiesāta par naudas atmazgāšanu, teroristu finansēšanu un/vai noziegumiem, kuros pastāv risks, ka OlyBet pakalpojumi tiek izmantoti nelikumīgiem mērķiem; 

2.2.4.      ir bijusi iesaistīta nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā, terorisma finansēšanā un/vai noziegumos, kuros saskaņā ar dažādiem avotiem pastāv risks, ka OlyBet pakalpojumi var tikt izmantoti nelikumīgiem mērķiem;

2.2.5.      ir tīši vai rupjas neuzmanības dēļ iesniegusi OlyBet nepareizus vai nepilnīgus datus un/vai dokumentus vai saņēmusi pieprasījumu tos iesniegt;

2.2.6.      pēc OlyBet pieprasījuma nav sniegusi pietiekamus datus vai dokumentus, lai identificētu savu identitāti un/vai patieso labuma guvēju, vai arī tie neatbilst OlyBet prasībām;

2.2.7.      ir bijusi vai joprojām ir starptautisko finanšu sankciju subjekts;

2.2.8.      ir nokavējusi vai atkārtoti aizkavējusi savu saistību pret OlyBet izpildi vai nav izpildījusi citas saistības, kas izriet no klienta līguma;

2.2.9.      jebkuras kompetentās valsts iestādes vai kompetentas personas, tostarp kompetentas tiesībaizsardzības, uzraudzības, nodokļu iestādes, tiesas vai tiesu izpildītāja norīkojuma ietvaros tikusi ierobežota OlyBet sniegto pakalpojumu izmantošanā;

2.2.10.   ir radījusi OlyBet tiešus vai netiešus zaudējumus vai reālu kaitējumu risku, vai ir ievainojusi OlyBet reputāciju;

2.2.11.   OlyBet ir tiesības atteikties slēgt klienta līgumu jebkura cita iemesla dēļ, ko OlyBet uzskata par spēkā esošu, it īpaši, ja klienta līguma noslēgšanu kavē kāds juridisks šķērslis, piemēram, rīcībspējas ierobežojums, pretrunas vai pārstāvības tiesību neesamība;

2.2.12.   atsakās no šī līguma 1.14. punktā minētās prasības. Tas tiks uzskatīts par šī līguma pārkāpumu, un OlyBet patur tiesības pēc saviem ieskatiem un bez paskaidrojumiem pārtraukt reģistrācijas procesu vai atcelt pabeigto reģistrāciju.

3.      Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana

3.1. OlyBet kā azartspēļu rīkotāja pienākums ir ievērot Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un izplatīšanas finansēšanas novēršanas likumu.

3.2. Lai novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu un piemērotu sankcijas, OlyBet, pamatojoties uz saviem pienākumiem, ir tiesīgs:

3.2.1.      jebkurā laikā (nodibinot klienta attiecības vai to laikā) pieprasīt papildu informāciju par klientu, tai skaitā informāciju par klienta labklājības un/vai aktīvu izcelsmi, darījumu biežumu u.c.; 

3.2.2.      regulāri pārbaudīt no likuma izrietošo padziļinātās izpētes pasākumu veikšanai savākto informāciju, tai skaitā to datu pareizību, uz kuru pamata klients tiek identificēts, un pieprasīt klientam iesniegt vai aktualizēt attiecīgos datus un dokumentus; 

3.2.3.      bloķēt vai ārkārtas kārtā atcelt ar klientu noslēgto līgumu, neievērojot brīdinājuma termiņu, ja klients nesniedz 3.2.2. punktā norādīto informāciju;

3.2.4.      OlyBet pieņem, ka fiziskā persona, kas izveidojusi kontu, ir patiesais labuma guvējs. Pretējā gadījumā personai, kura izveidojusi lietotāja kontu, ir pienākums nekavējoties par to paziņot OlyBet. Patiesais labuma guvējs ir fiziska persona, kurai īpašumtiesību vai cita veida kontroles rezultātā ir galēja dominējoša ietekme pār citu personu vai personu, kuras interesēs, labā vai vārdā darījums vai darbība tiek veikta.

3.2.5.      OlyBet cita starpā ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu, neievērojot brīdinājuma termiņu pamatota iemesla dēļ, ja:

  1. klients neļauj OlyBet ievērot juridiskās uzticamības pārbaudes pasākumus, tostarp, ja klients nesniedz OlyBet pareizus un pilnīgus datus un nepieciešamos dokumentus, lai ievērotu likumīgās uzticamības pārbaudes pasākumus, kā arī ja klients neļauj OlyBet veikt informācias atjauninājumus.
  2. klienta vai ar tiem saistītas personas sniegtā informācija un dokumenti neizslēdz OlyBet aizdomas, ka klienta vai ar viņu saistītās personas darbības varētu būt saistītas ar nelikumīgiem darījumiem, terorisma finansēšanu vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. 

3.3. Lai nodrošinātu lietotāja darījumu uzraudzību un lietotāja identifikāciju, saskaņā ar Latvijas NILLTPFN likuma prasībām, OlyBet ir pienākums reģistrēt visus lietotāja darījumus, ja vienreizējs maksājums vai vairāki savstarpēji saistīti darījumi 24 (divdesmit četru) stundu ietvaros ir vienādi vai pārsniedz EUR 2000,00 (divi tūkstoši eiro). Lietotājam ir pienākums pēc OlyBet pieprasījuma iesniegt personu apliecinoša dokumenta kopiju un citus papildu dokumentus, kas saistīti ar lietotāja darbībām lietotāja kontā, kā arī sniegt atbildes uz jautājumiem, kas nepieciešami noteiktajiem padziļinātās pārbaudes pasākumiem Latvijas NILLTPFN likumā. Ja nepieciešams, OlyBet var veikt papildu pārbaudi lietotāja verifikācijas nolūkos, organizējot interviju pa tālruni vai uz vietas SIA Olybet Latvia birojā (adrese: Kronvalda bulvāris, Rīga, LV-1010). Lietotājs tiek iepriekš informēts par šādas pārbaudes nepieciešamību, un viņam jāierodas uz interviju 14 dienu laikā no paziņojuma nosūtīšanas dienas. Lietotāja konts var tikt bloķēts un naudas līdzekļi lietotāja kontā var tikt iesaldēti līdz lietotāja verifikācijas pabeigšanai.

4.      Iemaksas un izmaksas

4.1. Klients piekrīt, ka OlyBet pārvalda visus konta finanšu darījumus. Klients piekrīt, ka OlyBet patur tiesības aizturēt jebkādus maksājumus, ja ir pamats uzskatīt vai ir aizdomas, ka klients varētu būt vai ir bijis iesaistīts krāpšanā, slepenās norunās, nelikumīgās vai negodīgās darbībās.

4.2. Klients piekrīt, ka viņš ir pilnībā atbildīgs par visas datortehnikas, telekomunikāciju tīklu un interneta piekļuves pakalpojumu pārvaldīšanu, kas klientam ir nepieciešami spēļu vides lietošanai. OlyBet nav atbildīgs par jebkādiem interneta vai citu telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēju radītiem zaudējumiem, ko klients ir iesaistījis, lai piekļūtu spēļu videi vai mājaslapai.

4.3. Katram klientam ir personīgi jāveic visas ar spēlētāja kontu saistītās darbības. Visus ar spēlētāja kontu saistītos finanšu darījumus var veikt tikai caur personīgo bankas kontu, kredītkarti uz klienta personvārda.

4.4. OlyBet izmaksas apstrādā 1-5 darba dienu laikā. OlyBet patur tiesības pieprasīt papildu informāciju no klienta. Gadījumā, ja tiek pieprasīta šāda papildu informācija, izmaksa tiks apstrādāta pēc visu pieprasīto dokumentu saņemšanas un apstrādes.

4.5. Ja OlyBet kļūdas dēļ klienta kontā ieskaita laimestus, kas kāda iemesla dēļ nepieder klientam, tie tiks iekasēti no klienta konta. Ja klients ir jau izmaksājis šos laimestus, pirms OlyBet uzzina par šo kļūdu, klientam nekavējoties par to ir jāinformē OlyBet, un klientam tie būs jāatmaksā. Ja klients to nedara, OlyBet veiks visas OlyBet rīcībā esošās juridiskās darbības, lai atgūtu šo parādu.

5.      Programmatūras lietošanas tiesības un ierobežojumi

5.1. Saskaņā ar šo līgumu OlyBet nodrošina spēlētājam personiskas un tālāk nenododamas tiesības lejupielādēt, instalēt un lietot programmatūru (turpmāk tekstā – “Programmatūra”), lai piekļūtu OlyBet spēļu videi.

5.2. Šī licence neattiecas uz noteiktām teritorijām, kuras ir juridiski aizliegtas un kuru saraksts ik pa laikam tiek atjaunināts.

5.3. OlyBet programmatūra ir licencēta un paredzēta tikai spēlētāja personiskai lietošanai. Jebkurš mēģinājums atšifrēt, modificēt, dekompilēt, izjaukt vai citādi mainīt Programmatūru ir aizliegts.

5.4. Programmatūra un pirmkods, struktūra un organizācija, ieskaitot autortiesības, komercnoslēpumus un citas tiesības, pieder OlyBet licences turētājam. Likumā noteiktajās robežās klients nedrīkst:

5.4.1.      kopēt, pārveidot vai izjaukt Programmatūru vai citādi mainīt jebkuru tās daļu;

5.4.2.      veikt jebkādus mēģinājumus uzlauzt avota pirmkodu;

5.4.3.      pārdot, nodot, apakšlicencēt, izplatīt vai iznomāt Programmatūru;

5.4.4.      padarīt Programmatūru pieejamu trešajām personām, izmantojot datortīklu vai citādi;

5.4.5.      izmantot Programmatūru veidā, ko aizliedz piemērojamie likumi vai noteikumi.

5.5. Klients piekrīt, ka viņš/viņa ir pilnībā atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem un izmaksām, kas radušās saistībā ar Programmatūras neatļautu izmantošanu. Klientam nekavējoties jāpaziņo OlyBet par jebkādu nepamatotu izmantošanu, ja klients ir saņēmis šādu informāciju. Tāpat klientam nekavējoties jāpalīdz OlyBet izmeklēšanā, kas ir uzsākta, pamatojoties uz tā sniegto informāciju.

5.6. Prečzīme “OlyBet”, domēnu nosaukumi “www.olybet.lv”, kā arī visas citas saistītās prečzīmes, pakalpojumi un nosaukumi vai domēni, kas tiek izmantoti vietnē un Programmatūrā, pieder OlyBet. Turklāt viss saturs (attēli, bildes, grafikas, fotogrāfijas, animācijas, video, mūzika, teksts) pieder OlyBet un ir aizsargāts ar autortiesībām. Klients nekādā gadījumā nedrīkst izmantot vietnes saturu bez iepriekšējas rakstiskas OlyBet piekrišanas.

5.7. Klients piekrīt, ka gadījumā, ja starp Programmatūru un spēles serveri ir novirze, tad noteicošais būs rezultāts, kas uzrādās spēles serverī. Klients atzīst un piekrīt, ka OlyBet ieraksti būs galīgā autoritāte, nosakot noteikumus un apstākļus klienta dalībai kazino un pokera spēļu vidē.

6.      Garantijas 

6.1. OlyBet neuzņemas nekādu tiešu vai netiešu atbildību par klientam piedāvāto Pakalpojumu. Klients uztver Pakalpojumu tādu, kāds tas ir, un OlyBet nesniegs klientam nekādus formulējumus vai apgalvojumus par tā kvalitāti, lietderību, pilnīgumu vai precizitāti.

6.2. Neskatoties uz to, ka OlyBet no savas puses dara visu iespējamo, lai piedāvātu klientam Pakalpojumu ar vislabāko kvalitāti un drošību, OlyBet nevar garantēt, ka Pakalpojums būs nepārtraukts un bez kļūdām. Turklāt OlyBet negarantēs, ka Programmatūra un vietne ir brīva no vīrusiem, defektiem un citām kļūdām.

6.3. OlyBet nav atbildīgs klienta vai jebkuras trešās puses priekšā par izmaksām, kas radušās Programmatūras defekta vai nepilnības dēļ.

6.4. OlyBet nav atbildīgs par jebkādām pretenzijām, kas izriet no spēļu pakalpojuma piekļuves, funkcijas, kvalitātes, iespējamām kļūdām, piemēram, pareizrakstības vai programmas kļūdām, vai citiem ar spēļu pakalpojumiem saistītiem faktoriem.

7.      Drošība

7.1. Olybet Latvia SIA ir dibināta saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, pilnībā licencēta un regulēta tiešsaistes spēļu pakalpojuma piedāvāšanai (spēļu vides adresē www.olybet.lv). 

7.2. OlyBet ļauj piekļūt spēļu videi, tikai izmantojot drošus tīklus ar lietotājvārda un paroles šifrēšanu. Lai izmantotu spēļu vidi, klientam ir jāiziet drošas pieteikšanās procedūra.

7.3. Klients nedrīkst izmantot spēļu vidi komerciāliem nolūkiem vai citas personas vārdā. Klients spēļu vidi var izmantot tikai saviem privātajiem mērķiem.

7.4. Klientam savs lietotājvārds un parole ir jāglabā konfidenciāli un to izpaust citiem ir aizliegts. Klients ir atbildīgs par visiem darījumiem, kas veikti ar viņa spēļu kontu un paroli. OlyBet pieņem, ka tikai klients izmanto savu pareizo lietotājvārdu un paroli, un darījumi, kas veikti ar klienta lietotājvārdu un paroli, tiek uzskatīti par derīgiem.

7.5. OlyBet izmanto labākos pašlaik pieejamos pasākumus lietotājvārdu un paroļu un citas sensitīvas informācijas šifrēšanai, kas tiek pārsūtīta uz klienta aplikāciju un OlyBet serveriem, tādējādi aizsargājot gan spēlētājus, gan OlyBet pret trešās puses manipulācijas mēģinājumiem.

7.6. Klients nemēģinās ielauzties OlyBet spēļu programmatūras vidē vai citādi apiet OlyBet drošības sistēmu. Ja OlyBet rodas aizdomas, ka klients mēģina veikt iepriekš minētās darbības vai citādi apiet drošības sistēmas programmatūru, OlyBet ir tiesības nekavējoties pārtraukt klienta piekļuvi spēļu videi un bloķēt klienta kontu. OlyBet patur tiesības informēt attiecīgās iestādes.

8.      Konfidencialitāte 

8.1. OlyBet apstrādā personas datus saskaņā ar datu aizsardzības likumiem. OlyBet var izpaust personas informāciju tikai tad, kad klients to atļauj vai ja to pieprasa likums vai varas iestāžu lēmums. 

8.2. Programmatūra satur nepublisku un konfidenciālu informāciju, kas ir personīgi adresēta klientam. Tā ir vērtīga un konfidenciāla informācija mums vai spēļu piegādātājiem. Klients piekrīt, ka tik ilgi, kamēr viņš/viņa lieto Programmatūru:

8.2.1.      saglabāt visu konfidenciālo informāciju stingri konfidenciālu;

8.2.2.      neizpaust konfidenciālu informāciju trešajām personām un izmantot šo konfidenciālo informāciju tikai dalībai tiešsaistes spēļu vidē.

8.3. Tāpat klients piekrīt veikt visus saprātīgos pasākumus, lai aizsargātu šo informāciju un vienmēr saglabātu tās konfidencialitāti.

9.      Klientu atbalsts

9.1. OlyBet klienti var sazināties ar klientu atbalstu, izmantojot tiešsaistes tērzēšanu OlyBet vietnē gan pirms, gan pēc ielogošanās savā kontā. Saruna, kas notiek pirms ielogošanās, ir nesankcionēta un informatīva. Pēc ielogošanās saruna tiek personalizēta, un klientu atbalsta operators var ņemt vērā spēlētāja vēlmes kā savu identificēto nodomu apgalvojumu.

9.2. OlyBet klientu atbalsta operatoram nav pienākums apkalpot klientu, kurš komunicē nepiedienīgi, rasistiski, draudoši. Operatoram ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma liegt šādam klientam iespēju izmantot tērzēšanas (čata) pakalpojumus. Vienreizējs šādas rīcības gadījums var izraisīt lietotāja konta īslaicīgu vai pastāvīgu slēgšanu.

9.3. OlyBet klientu atbalsta komanda uzskata, ka saziņa, kas tiek piedāvāta caur tērzēšanas logu, ir ātrs klientu atbalsta rīks, kas tiek izmantots, lai vienlaikus apkalpotu vairākus klientus, un šādā saziņā pastāv lielāka kļūdu iespējamība. Detalizētākus pieprasījumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: [email protected].

10.   Atbildīga spēle

10.1.Izveidojot kontu, spēlētājs piekrīt, ka pastāv naudas zaudēšanas risks un apstiprina, ka OlyBet nekādā veidā nav atbildīgs par nodarītajiem zaudējumiem. Spēlētājs saprot, ka izmanto Pakalpojumu tikai pēc savas izvēles, pēc saviem ieskatiem un riska.

10.2.Atverot lietotāja kontu, klienta ierobežojumu spēkā esamība tiek pārbaudīta arī no Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas uzturētā personu ar azartspēļu ierobežojumiem saraksta (pašizslēgto personu reģistrs jeb RSEP). Ja spēlētājs atrodas RSEP sarakstā, lietotāja konts tiks izveidots, taču nebūs iespējams spēlēt azartspēles, uz kurām attiecas ierobežojumi.

10.3.OlyBet no spēlētāja nepieņem likmes, kas ir pretrunā ar spēlētājam noteiktajiem ierobežojumiem.

10.4.Atverot kontu OlyBet, spēlētājam ir jāiestata vismaz viens no limitiem pēc savas izvēles: kopējais likmju limits vai vienas likmes limits.

10.5.Spēlētāji var mainīt vai iestatīt papildu likmju un iemaksu limitus jebkurā laikā pēc reģistrācijas sava OlyBet profilā cilnē “Konta limiti”. Ierobežojuma maiņa uz stingrāku stājas spēkā nekavējoties. Ierobežojuma maiņa uz mazāk ierobežojošu stājas spēkā 7 dienas pēc izmaiņu veikšanas. Spēļu limitu iestatīšanas iespējas ir aprakstītas atsevišķi mājaslapā www.olybet.lv sadaļā “Atbildīga spēle” zem limitu iestatīšanas cilnes.

10.6.Ja klients konstatē kļūdu OlyBet sistēmā saistībā ar spēļu limitu pārbaudi, viņam ir pienākums nekavējoties par to ziņot operatoram. Operators nekādā gadījumā nav atbildīgs par klienta veiktajām likmēm pēc spēļu limitu iestatīšanas.

10.7.OlyBet no spēlētāja nepieņem likmes, kas ir pretrunā ar spēlētāja noteiktajiem limitiem.

10.8.OlyBet patur tiesības ierobežot/limitēt un slēgt kontu bez pienākuma brīdināt lietotāju, ja klienta rīcība OlyBet azartspēļu vidē un/vai klienta atklātā informācija liecina, ka klients neievēro atbildīgu spēli un/vai to, ka klients var nodarīt sev kaitējumu, turpinot spēlēt azartspēles. OlyBet nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies šajā sakarā pieņemtā lēmuma rezultātā.

10.9.Visi OlyBet lēmumi attiecībā uz atbildīgu spēli ir galīgi.

10.10.  Spēlētājs atzīst, ka nejaušo skaitļu ģenerators (RNG) nosaka OlyBet spēļu vides kazino un pokera programmatūrā izspēlēto spēļu rezultātus un pieņem visu šo spēļu iznākumus.

10.11.  Spēlētājam ir iespēja uz 12 (divpadsmit) mēnešiem izslēgt sevi no jebkādu spēļu spēlēšanas www.olybet.lv mājaslapā. Lai aktivizētu pašizslēgšanu, spēlētājam ir jāveic attiecīgs pieprasījums, atverot sadaļu „Mans profils” un izvēloties opciju „ Konta bloķēšana”. Pēc pašizslēgšanas aktivizēšanas tā darbosies tikai www.olybet.lv mājaslapā. Spēlētāja kontu būs iespējams atkārtoti atvērt tikai pēc 12 mēnešiem, veicot attiecīgu pieprasījumu klientu atbalsta komandai.

10.12.  Spēlētāji var iespējot pašizslēgšanu no jebkura Latvijas Republikas licencēta operatora, ar personu apliecinošiem dokumentiem apmeklējot Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju Rīgā, Stabu ielā 18 un iesniedzot rakstisku iesniegumu par liegumu turpmāk spēlēt azartspēlēs. Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas mājas lapa: www.iaui.gov.lv.

11.   Klientu attiecību izbeigšana

11.1.Klientu attiecības tiek izbeigtas visos šajā sadaļā minētajos gadījumos.

11.2.Klientam ir tiesības jebkurā laikā lauzt Līgumu un slēgt lietotāja kontu, pārsūtot attiecīgu pieteikumu OlyBet klientu atbalsta dienestam. Klientu atbalsts slēdz piekļuvi lietotāja kontam 3 dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas.

11.3.OlyBet ir tiesības jebkurā laikā lauzt līgumu, par to brīdinot vismaz 14 dienas iepriekš. Šajā gadījumā naudas līdzekļi klienta lietotāja kontā tiek pārskaitīti uz klienta bankas kontu 3 (trīs) darba dienu laikā.

11.4.OlyBet ir tiesības vienpusēji bez brīdinājuma lauzt līgumu (ārkārtas anulēšana) pamatota iemesla dēļ, kas, cita starpā, ir:

11.4.1.   nepatiesu, nepilnīgu un faktiem nesaistītu datu iesniegšana OlyBet identitātes noteikšanas laikā;

11.4.2.   neiesniedzot Olybet pieprasītos dokumentus vai neinformējot Olybet par jebkādām izmaiņām Olybet iesniegtajos dokumentos ietvertajos datos;

11.4.3.   klienta rīcībspējas izmaiņas, pirmkārt, klienta nāve vai rīcībspējas ierobežojums;

11.4.4.   līguma laušanu pieprasa Latvijas vai ārvalstu uzraudzības iestāde vai cita tiesīga iestāde;

11.4.5.   klients pieprasa pārtraukt vai ierobežot viņa personas datu apstrādi, un, OlyBet ieskatos, priekšnoteikums Pakalpojuma sniegšanai klientam ir OlyBet tiesības apstrādāt klienta personas datus saskaņā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem un /vai Privātuma politiku;

11.4.6.   jebkurš cits iemesls, kura dēļ nav iespējams turpināt attiecības ar klientu, pamatojoties uz likumiem vai OlyBet interesēm;

11.4.7.   saskaņā ar līguma punktu 7.6;

11.4.8.   saskaņā ar līguma punktu 9.2;

11.4.9.   saskaņā ar līguma punktu 10.8.

12.   Ierobežojumi

12.1.Ja lietotājs daļēji vai pilnībā pārkāpj šo līgumu, OlyBet patur tiesības veikt atbilstošus pasākumus pret šādām darbībām atbilstoši pārkāpumam, tostarp šī līguma izbeigšanu, Pakalpojuma piekļuves bloķēšanu, kontā esošo līdzekļu iesaldēšanu vai konfiskāciju, kā arī vērsties tiesā pret šādu lietotāju.

12.2.Nekādā gadījumā, tostarp nolaidības dēļ, OlyBet nav atbildīgs par jebkādiem īpašiem, nejaušiem, tiešiem, netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem (tostarp, bet bez ierobežojuma, zaudējumu segšanu par uzņēmuma peļņas zudumiem, uzņēmējdarbības pārtraukšanu, biznesa informācijas zudumu vai jebkādiem citiem finansiāliem zaudējumiem ), kas izriet no Pakalpojuma izmantošanas (vai ļaunprātīgas izmantošanas), pat ja OlyBet iepriekš bija informēts par šādu bojājumu iespējamību.

12.3.Ja radušās domstarpības par kādu likmi vai laimesta summu, OlyBet lēmums ir galīgs un saistošs. OlyBet patur tiesības saprātīgi aizturēt jebkādu izmaksu vai laimesta summu, līdz tiek pārbaudīta laimējušās personas identitāte, lai nodrošinātu, ka laimētās summas maksājums tiek veikts pareizajai personai. Šim nolūkam OlyBet patur tiesības pieprasīt, lai klients izsniedz OlyBet notariāli apliecinātu personu apliecinošu dokumentu vai jebkuru līdzvērtīgi sertificētu identifikācijas dokumentu saskaņā ar klienta jurisdikcijā piemērojamajiem tiesību aktiem.

12.4.OlyBet patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt ar spēļu pakalpojumiem saistītos grozījumus, tostarp, ja nepieciešams, uzlabot spēļu noteikumus. Informācija par jebkādām izmaiņām tiks publicēta OlyBet tīmekļa vietnē.

13.   Bonusu nosacījumi

13.1.OlyBet piedāvā un reklamē akcijas, bonusus un citus īpašus piedāvājumus. Uz katru šādu piedāvājumu attieksies personīgi noteikumi un nosacījumi, kas būs spēkā ierobežotu laiku. Saistībā ar iepriekšminēto akciju, bonusu un īpašo piedāvājumu noteikumiem OlyBet patur tiesības no lietotāja konta ieturēt jebkādu naudas izmaksas summu, kas pārsniedz klienta sākotnējo iemaksu.

13.2.OlyBet ir tiesības jebkurā laikā mainīt kāda bonusa noteikumus. Spēlētāja pienākums ir būt informētam par šādām izmaiņām.

13.3.OlyBet patur tiesības iesaldēt, aizturēt vai citādi noraidīt vai atsaukt jebkuru izmaksu vai laimesta summu, ja tiek konstatēts, ka klients ļaunprātīgi izmantojis/pārkāpis vai izkrāpis bonusus, akcijas vai personalizētos piedāvājumus.

13.4.OlyBet ir tiesības piedāvāt konkrētu bonusu/kampaņu konkrētam klientam vai klientu grupai. Tāpat OlyBet ir tiesības izslēgt klientus no turpmākiem bonusiem un kampaņām. Jebkurš šāds izņēmums var tikt mainīts pēc OlyBet ieskatiem.

14.   Pretenzijas

14.1.Apelācijas, piemēram, par kļūdām maksājumos vai neizmaksātiem laimestiem jāiesniedz OlyBet rakstiski 30 (trīsdesmit) dienu laikā no brīža, kad problēma tika konstatēta vai tai vajadzēja būt atklātai. 


Noteikumi un nosacījumi atjaunināti 29.09.2022.