Noteikumi&Nosacījumi

Galalietotāja licences līgums

Šis līgums ir juridiski saistošs līgums, kas ir noslēgts starp klientu un SIA „Olybet Latvia”. Šajā līgumā SIA „Olybet Latvia” un partneruzņēmumi, kurus pārstāv SIA „Olybet Latvia”, tiek saukti par OlyBet, ja vien nav norādīts citādi. Papildus šim līgumam, lūdzu, izlasiet mūsu konfidencialitātes politikas noteikumus un iepazīstieties ar citu informāciju mūsu mājas lapā!

Piesakoties dalībai spēlēs OlyBet mājas lapā, OlyBet vēlas saņemt apstiprinājumu, ka Jūs piekrītat ievērot šā dokumenta un konfidencialitātes politikas noteikumus.

Saskaņā ar piemērojamām tiesībām visiem klientiem, kuri ir vismaz 18 gadus veci, tiek nodrošināta pieeja mūsu spēļu piedāvājumam. No 18 gadu vecuma ir iespējams izmantot Sporta totalizatora pakalpojumu, kazino un pokera pakalpojumus. Visiem spēlētājiem ir jāveic vecuma pārbaude. Ar šo Jūs atzīstat, ka saprotat dažādās juridiskās prasības dažādās jurisdikcijās, kā arī apstiprināt, ka dalība mūsu piedāvātajās spēlēs ir likumīga Jūsu dzīvesvietas valstī.

Jūs apņematies informēt OlyBet 1 darba dienas laikā pēc reģistrēšanās, sūtot informāciju uz e-pastu [email protected], par to ka esat politiski nozīmīga persona(1), politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis(2) vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona(3).
(1) Politiski nozīmīga persona – persona, kura Latvijas Republikā, citā dalībvalstī vai trešajā valstī ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu, tai skaitā valsts varas augstākā amatpersona, valsts administratīvās vienības (pašvaldības) vadītājs, valdības vadītājs, ministrs (ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, ja attiecīgajā valstī ir šāds amats), valsts sekretārs vai cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā), parlamenta deputāts vai līdzīgas likumdošanas struktūras loceklis, politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis, konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūcijas loceklis), augstākās revīzijas (audita) iestādes padomes vai valdes loceklis, centrālās bankas padomes vai valdes loceklis, vēstnieks, pilnvarotais lietvedis, bruņoto spēku augstākais virsnieks, valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis, starptautiskas organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks) un valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu;
(2) Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis — persona, kura ir (1) punktā minētās personas:
a) laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona. Persona par laulātajam pielīdzināmu personu uzskatāma tikai tad, ja attiecīgās valsts likumi tai nosaka šādu statusu,
b) bērns vai politiski nozīmīgas personas laulātā vai laulātajam pielīdzināmas personas bērns, viņa laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona,
c) vecāks, vecvecāks vai mazbērns,
d) brālis vai māsa;
(3) Ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona — fiziskā persona, par kuru ir zināms, ka tai ir darījuma vai citas ciešas attiecības ar kādu no (1) punktā minētajām personām vai tā ir akcionārs vai dalībnieks vienā un tajā pašā komercsabiedrībā ar kādu no (1) punktā minētajām personām, kā arī fiziskā persona, kura ir vienīgā tāda juridiska veidojuma īpašnieks, par ko ir zināms, ka tas faktiski izveidots (1) punktā minētās personas labā.

1. Programmu izmantošanas tiesības un ierobežojumi

1.1 Saskaņā ar šo līgumu OlyBet piešķir spēlētājam personīgas un citām personām nenododamas tiesības lejupielādēt, instalēt un izmantot Programmas, lai piekļūtu OlyBet spēļu videi.

1.2 Šī atļauja neattiecas uz noteiktām teritorijām, kur tas ir aizliegts ar likumu: Amerikas Savienotās Valstis, Amerikāņu Samoa, Guama, Honkonga, Ziemeļu Marianas Salas, Filipīnas, Puertoriko, Taivāna, ASV Virdžīnu Salas, ASV Mazās Aizjūras Salas, Vjetnama, Izraēla, Nīderlandes Antiļas, Bulgārija, Itālija, Francija, Turcija, Spānija, Kipra un Dienvidāfrika.

1.3 OlyBet programmas ir licencētas un paredzētas spēlētāja personīgai lietošanai. Aizliegts dekodēt, pārveidot, dekompilēt, sadalīt vai citā veidā reversēt programmas.

1.4 Programmas un avota kods, struktūra un organizācija, tostarp autortiesības, tirdzniecības noslēpumi, kā arī citas tiesības, pieder licences turētājam OlyBet. Likumā noteiktajās robežās Jūs nedrīkstat:

  • kopēt, ievilkt jau esošas datubāzes vai sadalīt Programmas vai citā veidā pārveidot kādu Programmu daļu;
  • mēģināt uzlauzt avota kodu;
  • pārdot, nodot, piešķirt apakšlicenci, izplatīt vai iznomāt Programmas;
  • nodrošināt trešajām personām pieeju Programmām datortīklā vai citā vidē;
  • lietot Programmas tādā veidā, kādu neparedz piemērojamās tiesības vai noteikumi.

1.5 Jūs piekrītat, ka esat individuāli atbildīgs/-a par zaudējumiem un izmaksām, kuri radušies nesankcionētas Programmu lietošanas rezultātā. Jums ir nekavējoties jāinformē OlyBet par jebkādu neatļautu lietošanu, ja esat saņēmis/-usi šādu informāciju. Jums ir arī iespēju robežās jāpalīdz OlyBet izmeklēšanas procesā, kas ir uzsākts, pamatojoties uz Jūsu sniegto informāciju.

1.6 Prečzīme OlyBet, domēnu nosaukumi “www.olybet.lv”, kā arī citas saistītās prečzīmes, pakalpojuma zīmes un nosaukumi vai domēni, kuri tiek lietoti mājas lapā un Programmu ietvaros, pieder OlyBet. Turklāt viss saturs (attēli, fotogrāfijas, grafiskie attēli, animācijas, videoieraksti, mūzika, teksts) pieder OlyBet un ir aizsargāts ar autortiesībām. Jūs nekādā ziņā nedrīkstat izmantot mājas lapas saturu bez OlyBet iepriekšējas rakstiskas atļaujas.

2. Garantijas

2.1 OlyBet neuzņemas nekādu tiešu vai netiešu atbildību saistībā ar Jums piedāvāto pakalpojumu. Jūs saņemat Pakalpojumu, kāds tas ir, un mēs Jums neizsniedzam nekādu apstiprinājumu par pakalpojuma kvalitāti, lietderīgumu, pilnīgumu vai precizitāti.

2.2 Kaut arī no mūsu puses darām visu iespējamo, lai sniegtu Jums visaugstākās kvalitātes un drošības pakalpojumu, mēs nevaram garantēt, ka pakalpojums netiks pārtraukts un būs bez kļūdām. Tāpat arī mēs nevaram garantēt, ka programmās un mājas lapā nebūs vīrusu un citu kļūdu.

2.3 OlyBet neatbild par jebkādām izmaksām, kas radušās Jums vai trešajai pusei programmu bojājuma vai plūsmas traucējumu gadījumā.

2.4 OlyBet nav atbildīgs par pretenzijām, kas ir izvirzītas saistībā ar pieeju spēlēm, to darbību, kvalitāti, iespējamām kļūdām, piemēram, pareizrakstības vai programmas kļūdām, vai citiem faktoriem spēļu pakalpojuma nodrošināšanā.

3. Konfidencialitāte

3.1 OlyBet apstrādā personas datus saskaņā ar datu aizsardzības likumiem. OlyBet var atklāt personas datus tikai ar klienta atļauju vai tādā gadījumā, ja to pieprasa likums, vai ar iestāžu lēmumu.

3.2 Programmas nesatur nepublisku un konfidenciālu informāciju, kas personīgi attiecas uz Jums. Tā mums vai piegādātājam ir vērtīga un konfidenciāla informācija. Jūs piekrītat, kamēr vien Jūs izmantojat programmas:

  • glabāt šādu informāciju stingrā slepenībā;
  • neatklāt šādu konfidenciālu informāciju trešajām pusēm un izmantot to tikai dalībai tiešsaistes spēļu vidē.

3.3 Jūs arī piekrītat izmantot visus nepieciešamos līdzekļus, lai vienmēr nodrošinātu šīs informācijas aizsardzību un konfidencialitāti.

4. Spēļu lietošana

Pirms pakalpojuma lietošanas uzsākšanas, kā arī reizēs, kad Jūs gatavojaties lietot Pakalpojumu, Jūs apliecināt, apstiprināt, apsolāt, kā arī piekrītat šādiem noteikumiem:

4.1 Izmantojot pakalpojumu, pastāv naudas zaudēšanas risks, un OlyBet neatbild par nekādiem zaudējumiem, kas Jums radušies.

4.2 Jūs izmantojat pakalpojumu pēc savas izvēles un ieskatiem, kā arī uzņemoties iespējamo risku.

4.3 Lai izmantotu pakalpojumu, Jums ir jāsniedz mums noteikta informācija par sevi. OlyBet apstrādā Jūsu personas datus saskaņā ar mūsu konfidencialitātes politiku.

4.4 OlyBet pilnībā nav atbildīgs par telekomunikāciju tīkla un interneta pieslēguma nodrošināšanu, kas ir nepieciešami piekļuvei pakalpojumam un tā izmantošanai, kā arī nav atbildīgs par interneta pieslēguma zudumu, lēnu darbību, kapacitātes ierobežojumiem un citiem trūkumiem, kuriem ir tāda pati ietekme.

4.5 Jūs esat 18 gadus vecs vai vecāks un atzīstat, ka Jums nav spēkā esoša azartspēļu dalības ierobežojuma.

4.6 Jūs esat iepazinis/-usi visus juridiskos azartspēļu dalības un spēļu vides programmu lietošanas aspektus savā jurisdikcijā un esat pārliecinājies/-usies, ka Jums ir likumīgas pakalpojuma izmantošanas tiesības.

4.7 Mēs paturam tiesības pieprasīt no klienta pierādīt savu identitāti, vecumu un uzrādīt jebkurus citus klienta iesniedzamos datus, piemēram, kredītkaršu kopijas un personu apliecinošus dokumentus. OlyBet arī patur tiesības vākt, atjaunot un apstiprināt šo informāciju ar trešās puses starpniecību. OlyBet patur šīs tiesības klientu attiecību ietvaros. Klienta atteikšanās izpildīt šo prasību tiek uzskatīta par līguma pārkāpumu. OlyBet patur tiesības pēc saviem ieskatiem un nesniedzot paskaidrojumus pārtraukt reģistrācijas procesu vai atcelt veikto reģistrāciju.

4.8 Pakalpojums ir paredzēts tikai lietotāja personīgai lietošanai un klients ir pats patiesā labuma guvējs*. Lietotājam ir atļauts izdarīt likmes tikai izklaides pēc. Lietotājam ir atļauts izmantot savu reālās naudas kontu OlyBet sistēmā tikai šā pakalpojuma vajadzībām, nevis citiem mērķiem. Iesniedzot savus datus OlyBet, Lietotājam ir jāsniedz pilnīga un precīza informācija. Lietotājam ir jāatjauno šī informācija, ja dati šajā laikā ir mainījušies.

* Patiesais labuma guvējs - fiziskā persona, kuras finanšu līdzekļi tiek izmantoti azartspēlēs vai kura faktiski (tieši vai pastarpināti) kontrolē klientu, vai kuras vārdā, labā, interesēs tiek nodibinātas darījuma attiecības, vai tiek veikts gadījuma rakstura darījums.

5. Līguma grozījumi

5.1 OlyBet patur tiesības jebkurā laikā grozīt vai mainīt Līguma noteikumus vai to daļu. Ja OlyBet groza Līguma noteikumus vai to daļu, grozītais Līgums tiek publicēts OlyBet mājas lapā, un klienti par to tiek informēti. Ienākot spēļu vidē nākamajā reizē, klientam ir jāpiekrīt pakalpojuma lietošanas izmaiņām.

5.2 Ja klients nepiekrīt jaunajiem noteikumiem, tam ir jānosūta operatoram rakstisks paziņojums par līguma izbeigšanu, pirms tiek piemēroti jaunie noteikumi.

6. Drošība

6.1 SIA „Olybet Latvia” ir dibināta saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, pilnībā licencēta un paredzēta tiešsaistes spēļu pakalpojumu nodrošināšanai (spēļu vides adresē www.olybet.lv).

6.2 Mēs nodrošinām pieeju spēļu videi tikai drošos tīklos, izmantojot šifrētu lietotāja vārdu un paroli. Lai lietotu spēļu vidi, Jums ir jāveic drošas reģistrācijas procedūra.

6.3 Jums nav atļauts izmantot spēļu vidi komerciāliem nolūkiem vai citas personas vārdā. Jūs varat izmantot spēļu vidi tikai privātām vajadzībām.

6.4 Jums ir jāglabā savs lietotāja vārds un parole slepenībā, un tos nedrīkst izpaust kādam citam. Jūs esat atbildīgs/-a par visiem darījumiem, kas ir veikti, izmantojot Jūsu spēlētāja kontu un paroli. Mēs pieļaujam, ka Jūs izmantojat tikai pareizu lietotāja vārdu un paroli un darījumi, kuri veikti, izmantojot Jūsu pareizo lietotāja vārdu un paroli, tiek uzskatīti par likumīgiem.

6.5 Mēs izmantojam vislabākos šobrīd pieejamos līdzekļus lietotāja vārda un paroles, kā arī citas sensitīvas informācijas, kas tiek nosūtīta klientam lietošanai, kā arī mūsu serveriem, šifrēšanai, tādā veidā nodrošinot aizsardzību spēlētājiem un sev pret trešās puses manipulāciju mēģinājumiem.

6.6 Jums nav atļauts uzlauzt mūsu spēļu programmu vidi vai arī citā veidā apiet mūsu drošības sistēmu. Ja mums ir aizdomas, ka Jūs mēģināt veikt minētās darbības vai citā veidā apiet mūsu drošības sistēmas programmas, mums ir tiesības nekavējoties pārtraukt Jūsu piekļuvi spēļu videi, kā arī nobloķēt Jūsu kontu. Mēs paturam tiesības informēt par to attiecīgās iestādes.

7. Maksājumi

7.1 Jūs piekrītat, ka mēs pārvaldām visus kontu finanšu darījumus. Ar šo Jūs arī piekrītat, ka OlyBet patur tiesības ieturēt maksājumus, ja ir pamats uzskatīt, ka Jūs esat iesaistīts/-a vai esat bijis iesaistīts/-a krāpšanā, slepenās norunās, kā arī nelikumīgās vai negodīgās darbībās.

7.2 Jūs piekrītat, ka esat personīgi atbildīgs/-a par visu datoriekārtu, telekomunikāciju tīklu un interneta pieejas pakalpojumu, kuri Jums ir nepieciešami spēļu vides izmantošanai, pārvaldīšanu. Mēs neesam atbildīgi par zaudējumiem, kuri radušies interneta vai citu telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēju darbības rezultātā, kuru pakalpojumus Jūs izmantojat, lai piekļūtu spēļu videi vai mājas lapai.

7.3 Katram klientam ir personīgi jāveic visas darbības saistībā ar spēlētāja kontu. Visus finanšu darījumus saistībā ar spēlētāja kontu var veikt, tikai izmantojot personīgo bankas kontu, kredītkarti, kas reģistrēta uz lietotāja vārda.

7.4 Jūs apliecināt, ka mūsu gadījumskaitļu ģenerators nosaka OlyBet spēļu vidē kazino un pokera programmās spēlēto spēļu rezultātus un Jūs pieņemat šo spēļu rezultātus. Jūs piekrītat, ka tad, ja retos gadījumos notiek novirzīšanās starp programmu un spēles serveri, tad pareizais ir rezultāts, kas parādās spēles serverī. Jūs atzīstat un piekrītat, ka mūsu datu ieraksti ir noteicošie attiecībā uz Jūsu dalības noteikumiem un apstākļiem kazino un pokera spēlēs spēļu vidē.

7.5. naudas izmaksa no OlyBet aizņem no 1 līdz 5 darba dienām.

8. Sūdzības

8.1 Sūdzības, piemēram, par kļūdām maksājumu procesā vai nesamaksātām laimētajām summām, ir jāiesniedz OlyBet rakstveidā 30 dienu laikā no problēmas konstatēšanas brīža vai brīža, kad problēma varētu būt konstatēta.

8.2 Klientam ir iespēja izslēgt sevi no OlyBet interaktīvo spēlētāju reģistra, slēdzot savu OlyBet lietotāja kontu. Tādā gadījumā iespēja atjaunot savu OlyBet kontu pastāv tikai pēc 12 mēnešiem, iesniedzot rakstisku pieprasījumu. Lai izslēgtu sevi no spēlētāju reģistra, atveriet savu spēlētāja Profilu un sadaļā Konta slēgšana ievadiet paroli kā apstiprininājumu, ka esat iepazinies ar konta slēgšanas nosacījumiem un tiem piekrītat.

8.3 Ja klients OlyBet sistēmā konstatē kļūdu saistībā ar spēles ierobežojumu pārbaudi, tam ir nekavējoties jāinformē par to operators. Operators nekādā ziņā nav atbildīgs par klienta veiktajām likmēm pēc spēles ierobežojumu noteikšanas.

9. Ierobežojumi

9.1 Ja lietotājs pārkāpj šo Līgumu daļēji vai kopumā, OlyBet patur tiesības veikt attiecīgus pasākumus šādu darbību novēršanai, ņemot vērā pārkāpumu, ieskaitot Līguma izbeigšanu, bloķējot pieeju pakalpojumam, iesaldējot vai konfiscējot konta līdzekļus, kā arī vēršoties tiesā pret šādu lietotāju.

9.2 OlyBet nekādā ziņā un arī nolaidības gadījumā nav atbildīgs par jebkādiem tīši, nejauši radītiem, tiešiem vai netiešiem dažāda veida zaudējumiem (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar uzņēmējdarbības peļņas zudumu, komercdarbības pārtraukšanu, biznesa informācijas zudumu vai jebkādu citu mantisku zaudējumu), kas radušies Pakalpojuma izmantošanas (vai nepareizas izmantošanas) gadījumā pat tādā gadījumā, ja OlyBet būtu iepriekš informēts par šādu zaudējumu iespējamību.

9.3 Ja pastāv domstarpības par veikto likmi vai laimēto summu, OlyBet lēmums ir galīgs un saistošs. OlyBet patur tiesības pamatoti ieturēt jebkādu izmaksu vai laimēto summu, līdz pēc mūsu ieskatiem tiek pārbaudīta laimējušās personas identitāte, lai nodrošinātu, ka laimētās summas izmaksa tiek veikta pareizajai personai. Šā iemesla dēļ OlyBet patur tiesības pieprasīt no Jums notariāli apstiprinātu ID dokumentu vai jebkādu līdzvērtīgi apstiprinātu ID dokumentu saskaņā ar Jūsu jurisdikcijas piemērojamām tiesībām.

9.4 OlyBet piedāvā un reklamē veicināšanas pasākumus, bonusus un citus īpašus piedāvājumus. Katru šādu piedāvājumu nosaka atsevišķi noteikumi, kuri ir spēkā ierobežotu laiku. Saistībā ar minēto akciju, bonusu un īpašo piedāvājumu noteikumiem OlyBet patur tiesības ieturēt jebkuru summu no Jūsu konta, kura pārsniedz Jūsu sākotnējo depozītu. Turklāt mēs paturam tiesības ieturēt vai citā veidā samazināt, vai atcelt laimētās summas izmaksu, ja tiek konstatēts, ka Jūs esat ļaunprātīgi izmantojis/-usi bonusus, akciju vai piedāvājumus.

9.5 OlyBet patur tiesības veikt izmaiņas spēļu pakalpojumos, nepieciešamības gadījumā uzlabojot spēles noteikumus, iepriekš neinformējot par to klientu. Informācija par visām izmaiņām tiek publicēta OlyBet mājas lapā.

10. Klientu apkalpošana

10.1 OlyBet klienti var sazināties ar klientu apkalpošanas dienestu tiešsaistes čata režīmā OlyBet mājas lapā gan pirms, gan pēc reģistrēšanās. Saruna, kas notiek pirms reģistrēšanās, nav atļauta un ir tikai informatīva. Pēc reģistrēšanās saruna tiek personalizēta un klientu apkalpošanas operators var ņemt vērā spēlētāja vēlmes un izteiktos nodomus.

10.2 . OlyBet klientu apkalpošanas operatoram nav jāapkalpo spēlētājs, kurš izturas nepiedienīgi, rasistiski un draudoši. Operatoram ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma atņemt iespēju šādam klientam izmantot čata lodziņu.

10.3 . OlyBet klientu apkalpošanas dienests lūdz ņemt vērā to, ka saziņas iespējas, izmantojot čata lodziņu, ir ātrs klientu apkalpošanas instruments, kurš tiek izmantots vairāku klientu vienlaicīgai apkalpošanai, un šādas saziņas ietvaros ir lielāka kļūdu iespējamība. Lūdzam nosūtīt sīkākus jautājumus uz e-pasta adresi: [email protected]. Līguma versija latviešu valodā tiek uzskatīta par noteicošo strīdu gadījumā.