Tīkla lietošanas noteikumi

GGPoker TĪKLA DARBĪBAS NOTEIKUMI (“HOUSE RULES”)

GGNetwork nodrošina starpniecības funkciju saskaņā ar starpniecības noteikumiem kā daļu no pokera tīkla GGNetwork pārvaldes un atbalsta funkcijām, kas ietver saistīto pakalpojuma sniedzēju kopējo līdzekļu administrēšanu, pokera turnīru gadījumā – turnīru nodevu summu novirzīšanu balvu fondiem un iesaistīto kompāniju turnīru ieņēmumiem, bet naudas spēļu gadījumā – kopējās bankas komisijas maksas piešķiršanu saistītajiem pakalpojuma sniedzējiem, kas ir zemākas par GGNetwork nodevām, turklāt GGNetwork veic arī centrālās administrācijas funkcijas saskaņā ar centrālās administrācijas noteikumiem (Central Administration Rules), kā arī jebkurus citus uzdevumus, kurus GGNetwork var pēc saviem ieskatiem uzskatīt par nepieciešamiem, lai veiktu pokera tīkla administrēšanas un atbalsta funkciju.

Viens no GGNetwork galvenajiem mērķiem ir nodrošināt pokera tīkla administrēšanu un atbalstu, lai uzturētu veselīgu tīkla ekoloģiju visu saistīto pakalpojuma sniedzēju un spēlētāju labā.

GGNetwork ir tiesības pēc saviem ieskatiem grozīt vai mainīt jebkurus standarta rīcības noteikumus ar kuriem jebkurā laikā var iepazīties ggnetwork.com. Saistītais pakalpojuma sniedzējs un tā spēlētāju pienākums ir ievērot jaunākos GGNetwork standarta rīcības noteikumus.

1. Balvu apmērs, komisijas maksa, starpniecības un nodokļu atvilkumi

1.1. GGNetwork pēc katra pokera turnīra noslēgšanās papildina saistītā pakalpojuma sniedzēja starpniecības kontu ar summu, kas atbilst saistītā pakalpojuma sniedzēja spēlētāja laimētajai naudas balvai, un saistītais pakalpojuma sniedzējs nodrošina, ka spēlētājiem, kuri laimējuši šādā pokera turnīrā, tiek izmaksāta attiecīgā laimētā naudas balvas daļa.
1.2. Naudas spēlēs saistītais pakalpojuma sniedzējs proporcionāli iekasē no spēlētājiem komisijas maksu saskaņā ar komisijas maksu sarakstu, ko izstrādājis GGNetwork atbilstoši katrai pokera spēles valūtai, un par kuru GGNetwork laiku pa laikam rakstveidā paziņo saistītajam pakalpojuma sniedzējam. Saistītajam pakalpojuma sniedzējam ir aizliegts iekasēt maksu apmērā, kas ir augstāka vai zemāka par to, kas noteikta komisijas maksu sarakstā(os), kurus tai izziņojis GGNetwork.
1.3. GGNetwork atskaitīs un ieturēs tam paredzētās nodevas no saistītā pakalpojuma sniedzēja starpniecības konta par visām naudas spēlēm un pokera turnīriem, kuros piedalās saistītā pakalpojumu sniedzēja spēlētāji.
1.4. No katras izspēles ieturētā komisijas maksa tiek sadalīta starp saistītajiem pakalpojuma sniedzējiem, izmantojot spēlētāja vērtības indeksa metodi (Player Value Index Method).
1.5. Spēlētāja vērtības indeksa metodes noteikumi
Katram spēlētājam, kurš spēlē pie attiecīgā pakalpojuma sniedzēja, tiek piešķirts vērtības indekss, kas ir starp 0 un 2. Šis indekss tiek saukts par spēlētāja vērtības indeksu (Player Value Index, "PVI"). Katra spēlētāja vērtības indekss veidojas no spēļu rezultātiem, tos atsevišķi izvērtējot.
1.5.1. Hold’em un Omaha turnīru rezultāti tiek izvērtēti pēc CHB indeksa, Swing indeksa, Postsize indeksa utt.
1.5.2. All-in or Fold turnīru rezultāti tiek izvērtēti pēc All-In indeksa, Jackpot indeksa, Winloss indeksa utt.
1.5.3. Fortune Spin spēles rezultāti tiek izvērtēti pēc Cookie indeksa, CHB indeksa, Ticket indeksa.
1.5.4. Turnīru rezultāti tiek izvērtēti pēc Overlay indeksa, Satellite indeksa, Buyin indeksa un Skill indeksa.
1.5.5. Visi rezultāti var mainīties.
Visu rezultātu apkopojums nosaka katra spēlētāja vērtības indeksu katrā pokera istabā, katrā grupā.
Vēlāk spēlētāju vērtības indekss tiek izmantots, lai sadalītu komisijas maksu starp saistītajiem pakalpojuma sniedzējiem. Komisijas maksa no katras izspēles tiek piešķirta saistītajam pakalpojuma sniedzējam par katru saistītā pakalpojuma sniedzēja spēlētāju apmērā, kas tiek iegūts spēlētāja vērtības indeksu (PVI) sareizinot ar komisijas maksu vienas spēļu sesijas ietvaros.
1.6. Ieguldījuma metodes noteikumi (Contributed Metrod Rule)
1.6.1. Komisijas maksa, kas tiek iekasēta no katras izspēles, tiek nosacīti sadalīta starp saistītajiem pakalpojuma sniedzējiem, kuru spēlētāji piedalās izspēlē tādā pašā proporcijā, kā summa, ko šo saistīto pakalpojuma sniedzēju spēlētāji ir ieguldījuši izspēles kopējā bankā. Lai nerastos šaubas, likmju veicēji, kuri piedalās spēlē, bet nepielīdzina likmes, neveido banku, un uz viņiem neattiecas komisijas iekasēšanas aprēķinu veikšana saskaņā ar 1.6. noteikumu.
1.6.2. Ieguldījuma metodi (Contributed Method) atļauts izmantot tikai saistītajiem pakalpojuma sniedzējiem, lai noteiktu naudas atlīdzību apmēru, ko var piemērot saviem spēlētājiem, neatkarīgi no tā, vai tā tiek pielietota naudas atmaksai (Cashback), bonusiem vai kādam citam veidam, kas ir saskaņā ar jebkuru un visiem citiem noteikumiem, kas regulē šādu atlīdzību piešķiršanu. Lai izvairītos no neskaidrībām, neviens saistītais pakalpojuma sniedzējs nekādos apstākļos nevienam spēlētājam nedrīkst piešķirt naudas atlīdzību skaidrā naudā (piemēram, veikt naudas izmaksu vai piešķirt bonusus un ne tikai), kā tikai rīkojoties saskaņā ar ieguldījuma metodes noteikumiem (Contributed Method Rule).
 
2. Spēlētāju maksājumi un tīkla garantētās naudas balvas

2.1. Saistītais pakalpojuma sniedzējs visos gadījumos uzņemas atbildību par samaksas veikšanu spēlētājiem un visām summām, kuras viņi var laimēt pokera spēlēs. GGNetwork neuzņemas nekādu atbildību par naudas balvu vai laimestu izmaksām spēlētājiem.
2.2. Saistītajam pakalpojuma sniedzējam ir pienākums veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu spēlētāju ieguldītos līdzekļus, un šim mērķim uzturēt vismaz vienu vai vairākus atsevišķus bankas kontus, kuriem jābūt skaidri noteiktiem kā klientu kontiem un kurus aizliegts izmantot saistītā pakalpojuma sniedzēja darbības izdevumu segšanai.
2.3. Saistītajam pakalpojuma sniedzējam ir pienākums savas tīmekļa vietnes publiski pieejamā daļā viegli saprotamā valodā informēt spēlētājus par to, kā tiek aizsargāti viņu līdzekļi saistītā sadarbības partnera maksātnespējas gadījumā, kā to nosaka likums un noteikumi par saistīto sadarbības partneru darbību regulējošām azartspēļu licencēm.
2.4. Saistītais sadarbības partneris apņemas saviem spēlētājiem izmaksāt visas naudas balvas un laimestus 10 (desmit) dienu laikā no brīža, kad spēlētājs piesaka naudas izmaksu. Šo 10 (desmit) dienu termiņu iespējams pagarināt gadījumā, ja saistītais pakalpojuma sniedzējs pamatoti pieprasa no spēlētāja informāciju vai dokumentāciju, lai veiktu darbības krāpšanas vai nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas mēģinājuma atklāšanai, saistītajam pakalpojuma sniedzējam to pieprasot spēlētājam rakstveidā. 10 (desmit) dienu periodu nekādā gadījumā nedrīkst pagarināt par vairāk nekā 30 (trīsdesmit) dienām, ja saistītais pakalpojuma sniedzējs par to nav paziņojis GGNetwork, pievienojot visus attiecīgos dokumentus.
2.5. GGNetwork pārraudzīs visu saistīto pakalpojumu sniedzēju pokera spēļu norisi un fiksēs informāciju, kas attiecas uz ikvienu pokera spēli, tai skaitā, bet ne tikai likmju summas, likmju veicējus, kopējo likmju summu, veiks katram spēlētājam atbilstošā saistītā pakalpojumu sniedzēja noteikšanu, kā arī katras pokera spēles uzvarētāju noteikšanu.
2.6. Jebkuru domstarpību vai darbības traucējumu rezultātā GGNetwork ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem izlemt par laimētajām summām un pokera spēļu uzvarētājiem.
2.7. Jebkurā tīkla turnīrā, kur balvu proporcija būs mazāka par tīkla garantētās summas apmēru, GGNetwork iztrūkumu segs no NEIF līdzekļiem.
2.8. GGNetwork apņemas atbilstoši šiem noteikumiem sadalīt katra saistītā pakalpojuma sniedzēja zaudējumus un laimestus par katru saistītā pakalpojuma sniedzēja spēlētāju, kurš piedalījies turnīrā. GGNetwork katram saistītajam pakalpojuma sniedzējam vismaz vienu reizi 3 (trīs) dienās, kā arī mēneša beigās, sniegs atskaiti par saistītā pakalpojuma sniedzēja kopējo zaudējumu un laimestu apmēru (un citu ar to saistītu informāciju). GGNetwork saistītajam pakalpojuma sniedzējam neizpaudīs nekādu informāciju par citu saistīto pakalpojumu sniedzēju zaudējumu vai laimestu apmēru, vai to kopējo skaitu, kā tikai to, ko paredz šie noteikumi, un saistītajam pakalpojuma sniedzējam nav tiesību nekādā veidā mēģināt šo informāciju iegūt.
 
3. Fondu statuss

3.1. Visi līdzekļi, ko GGNetwork piesaista operatora starpniecības kontam (Clearing House Account), un visi līdzekļi, kas atrodas saistītā pakalpojuma sniedzēja starpniecības kontā, saskaņā ar starpniecības noteikumiem ir saistītā pakalpojuma sniedzēja līdzekļi, nevis saistītā pakalpojuma sniedzēja spēlētāju līdzekļi. Visi naudas līdzekļi, ko saistītais pakalpojuma sniedzējs maksā GGNetwork, ir saistītā pakalpojuma sniedzēja līdzekļi, nevis spēlētāju līdzekļi. Visus saistītā pakalpojuma sniedzēja spēlētāju fondus uztur saistītais pakalpojuma sniedzējs.
3.2. GGNetwork ir tiesīgs izmantot jebkādus līdzekļus, kas atrodas saistītā pakalpojuma sniedzēja starpniecības kontā, lai segtu visus līdzekļus, ko saistītais sadarbības partneris ir parādā GGNetwork vai citiem saistītajiem pakalpojuma sniedzējiem.
 
4. Tīkla ekoloģijas uzlabošanas fonds (Network Ecology Improvement Fund "NEIF")

4.1. Pēc spēlētāju vērtības indeksa (PVI) aprēķina, kas noteikts 1. noteikuma 1.5. punktā, radīsies komisijas maksas atlikums, kas netiek izdalīts saistītajiem pakalpojuma sniedzējiem. Šis atlikums tiks noguldīts pārskatāmā fondā, kura nosaukums ir "NEIF" (Network Ecology Improvement Fund), kas tiks izmantots, lai uzlabotu GGNetwork spēles pieredzi un ekoloģiju.
4.2. Saistītie pakalpojuma sniedzēji "NEIF" bilanci un izmaksu vēsturi var pārbaudīt no sava biroja.
 
5. Godīguma principa ievērošana un neētiska rīcība spēlēs

5.1. Saistītais pakalpojuma sniedzējs darbojas kā garantijas sniedzējs citiem saistītajiem pakalpojuma sniedzējiem par saviem spēlētājiem. Līdz ar to saistītais pakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs par savu kontu un visām atmaksām, naudas sodiem, nodevām, nodokļu iekasēšanu, reversajiem maksājumiem un pieprasījumiem, ko saistītajam pakalpojumu sniedzējam var pieprasīt bankas, finanšu iestādes, citi saistītie pakalpojuma sniedzēji, spēlētāji vai jebkura cita persona. Lai novērstu neskaidrības, saistītais pakalpojuma sniedzējs apliecina, ka jebkuri līdzekļi, ko saistītais pakalpojuma sniedzējs pārskaita GGNetwork, ir saistītā pakalpojuma sniedzēja līdzekļi, nevis kāda spēlētāja līdzekļi.
5.2. Gan pokera spēles rakstura, gan spēlētāju apvienošanās dēļ neētiskas rīcības (īpaši apzinātas žetonu atdošanas – chip-dumping) risks starp spēlētājiem ir ārkārtīgi augsts. Precizējot, apzināta žetonu atdošana nozīmē gadījumus, kad spēlētājs apzināti zaudē savus žetonus.
5.3. Nepieciešamības gadījumā GGNetwork savu iespēju robežās sniegs palīdzību, piesaistot trešo pušu līgumpartnerus, lai mazinātu un palīdzētu identificēt neētisku rīcību no spēlētāju puses. Šī palīdzība nedrīkst nodarīt nekādu kaitējumu GGNetwork, kas nevar būt atbildīgs par jebkādiem zudumiem, izmaksām vai zaudējumiem, kas radušies spēlētāju neētiskas rīcības rezultātā vai gadījumā, ja neētiska rīcība netiek atklāta. Lai novērstu neskaidrības, GGNetwork neuzņemas atbildību par nekādām GGNetwork vai tā trešās puses līgumpartneru veiktajām darbībām.
5.4. Saistītajam pakalpojuma sniedzējam ir pienākums veikt drošas un efektīvas darbības, lai atklātu neētisku rīcību, un sadarboties ar GGNetwork, lai palīdzētu samazināt neētisku rīcību līdz minimumam. Šī palīdzība ietver, bet neaprobežojas ar:
5.4.1. katra spēlētāja vai konta turētāja kontaktinformācijas sniegšanu GGNetwork pēc tā pieprasījuma, kas ietver, bet neaprobežojas ar šādu spēlētāju pilno vārdu, fizisko adresi un e-pasta adresi;
5.4.2. nelikumīgas uzvedības konstatēšanas procedūru stingu piemērošanu, ko saistītais pakalpojuma sniedzējs veic visiem spēlētājiem; un
5.4.3. piekļuves nodrošināšanu GGNetwork, lai tas piesaistītu neatkarīgus, starptautiskus revidentus, lai pārbaudītu rīcību saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja neētiskās rīcības atklāšanas metodēm.
5.5. Ja rodas aizdomas par kāda saistītā pakalpojuma sniedzēja spēlētāja neētisku rīcību, GGNetwork ir tiesīgs bez iepriekšēja brīdinājuma uz 180 dienām apturēt spēlētāja dalību pokera tīklā, līdz brīdim, kamēr tiek pabeigta spēlētāja darbību izmeklēšana. Turklāt pēc izmeklēšanas beigām GGNetwork patur tiesības pēc saviem ieskatiem:
5.5.1. atsaukt visus starpniecības iegrāmatojumus/darījumus ar saistītā pakalpojuma sniedzēja starpniecības kontiem,
5.5.2. pārtraukt spēlētāja dalību pokera tīklā, ja GGNetwork uzskata, ka spēlētājs ir veicis neētiskas darbības.
Saistītais pakalpojuma sniedzējs, kurš saņem atmaksātos līdzekļus (līdzekļus saņēmušais pakalpojuma sniedzējs), ar šo apņemas atlīdzināt spēlētājiem, kuriem neētiskā rīcība ir nesusi zaudējumus (nelabvēlīgā situācijā nonākušajiem spēlētājiem), izņemot gadījumus, ja viņš vai viņa ir bijis iesaistīts neētisku darbību veikšanā, kas bijis par iemeslu GGNetwork veikt izmeklēšanu saskaņā ar iepriekš minēto 5.5. noteikumu. Ievērojot iepriekš minēto, saistītais pakalpojuma sniedzējs apņemas atlīdzināt nelabvēlīgā situācijā nonākušajam spēlētājam zaudējumus 3 (trīs) dienu laikā, atmaksājot viņam līdzekļus un pierādot GGNetwork atmaksas veikšanu. Ja Saņēmēja puse nespēj (jebkāda iemesla dēļ) atlīdzināt līdzekļus nelabvēlīgajā situācijā nonākušajam spēlētājam vai situācijā, ja GGNetwork nesaņem apliecinājumu par līdzekļu atmaksu nelabvēlīgā situācijā nonākušajam spēlētājam, līdzekļus saņēmušajam saistītajam pakalpojuma sniedzējam ir pienākums veikt iemaksu spēles integritātes fondā (Game Integrity Fund) tiklīdz ir saņemts rakstisks paziņojums no GGNetwork, kas to pieprasa.
5.6. Laikā, kad saskaņā ar iepriekš minēto 5.5. noteikumu notiek spēlētāja dalības pārtraukšana pokera tīklā, saistītajam pakalpojuma sniedzējam ir aizliegts:
5.6.1. atcelt dalības pārtraukšanas procesu, ļaujot spēlētājam atsākt spēlēt pokera tīkla spēlēs;
5.6.2. atļaut spēlētājam izņemt līdzekļus no viņa saistītā pakalpojuma sniedzēja spēles konta (neatkarīgi no tā, vai tie atrodas spēlētāja pokera kontā vai nē); vai
5.6.3. atļaut spēlētājam piedalīties spēlēs ar saistītā pakalpojuma sniedzēja spēlētāja kontā esošajiem līdzekļiem citā spēļu piedāvājumā, ko saistītais pakalpojuma sniedzējs piedāvā spēlētājiem.
Saistītā pakalpojuma sniedzēja pienākums ir pārbaudīt to, vai spēlētāja konts pie saistītā pakalpojumu sniedzēja ir apturēts vai nē, pirms atļaut spēlētājam izņemt jebkurus līdzekļus vai piedalīties likmju veikšanā ar jebkādiem spēlētāja līdzekļiem.
Ja saistītais pakalpojuma sniedzējs ir pārkāpis 5.5. noteikumu, un GGNetwork ir pierādījis, ka kāds no tā spēlētājiem darbības apturēšanas laikā ir radījis zaudējumus neētiskas rīcības dēļ, GGNetwork patur tiesības uzskatīt saistīto pakalpojumu sniedzēju par atbildīgu par visiem līdzekļiem, ko spēlētājs ir zaudējis neētiskas rīcības rezultātā laikā, kad tiek veikta darbības apturēšana, ieturot no saistītā pakalpojuma sniedzēja starpniecības konta summu, kas ir līdzvērtīga tai, ko zaudējis cietušais spēlētājs, vai pieprasot saistītajam pakalpojuma sniedzējam kompensēt cietušajam spēlētājam radušos zaudējumus no līdzekļiem, kas nav saistīti ar starpniecības līdzekļiem, rakstiskā formā iesniedzot GGNetwork maksājuma/ kompensācijas apliecinājumu.
5.7. Saistītā pakalpojuma sniedzēja biedriem un darbiniekiem, kā arī šo iepriekšminēto personu tuvākajiem ģimenes locekļiem vai mājsaimniecības locekļiem ir aizliegts spēlēt pokera tīklā par naudu vai citiem naudas vērtībā izsakāmiem līdzekļiem. Par tuvākajiem ģimenes locekļiem tiek uzskatīti attiecīgās personas brālis vai māsa, vecāki, bērns, laulātais partneris vai dzīvesbiedrs.
5.8. Saistītajam pakalpojuma sniedzējam ir pienākums nodrošināt, ka līdzekļus, kurus spēlētājs ir laimējis pokera tīklā, rīkojoties neētiski, nevar izņemt no pokera tīkla. Saistītajam pakalpojuma sniedzējam ir jāievēro piemērojamie nosacījumi un termiņi spēlētāja atsaukšanai (kā noteikts 5.8.1.-5.8.10. noteikumos) par katru "augsta riska spēlētāju” (ar to jāsaprot jebkurš spēlētājs, kurš rīkojas pretrunā ar 5.8.1. vai 5.8.2 noteikumu), lai neētiskā rīcība tiktu atklāta pirms attiecīgais spēlētājs izņem līdzekļus no pokera tīkla.
Visiem saistītajiem pakalpojuma sniedzējiem ir pienākums stingri ievērot šādus noteikumus par līdzekļu izņemšanu no spēlētāja konta:
5.8.1. ja spēlētājs ir iesniedzis vispārpieņemtajiem nozares standartiem atbilstošu "Know Your Customer” (KYC) dokumentāciju (iesniedzot pilnīgu valdības izdota ID dokumenta kopiju ar fotogrāfiju, kā arī dzīvesvietas apliecinājumu), UN ja spēlētājs ir izpildījis minimālos spēles kritērijus, UN kopš pēdējās iemaksas veikšanas ir pagājušas 24 (divdesmit četras) stundas, UN summas apmērs, ko spēlētājs vēlas izņemt, nepārsniedz summu, kas ir 2 (divas) reizes lielāka par pēdējās iemaksas apmēru, spēlētājam izmaksu var veikt nekavējoties;
5.8.2. ja kopš pēdējās iemaksas veikšanas ir pagājuši vismaz 3 (trīs) mēneši, UN spēlētājs ir izpildījis minimālos spēles kritērijus, UN kopš spēlētāja pēdējās iemaksas ir pagājušas vismaz 24 (divdesmit četras) stundas, spēlētājam izmaksu var veikt nekavējoties;
5.8.3. ja spēlētāja konts ir reģistrēts dzīvesvietas adresē, kas atrodas augsta riska valstī, vai tad, ja jebkurā 7 (septiņu) dienu laikā pirms izņemšanas pieprasījuma spēlētājs būs pieteicies pokera tīklā no IP adreses, kas norāda uz augsta riska valsti, saistītajam pakalpojuma sniedzējam vajadzētu nogaidīt 24 (divdesmit četras) stundas pirms izmaksas pieprasījuma apstrādes;
5.8.4. Ja spēlētāja naudas izmaksas pieprasījums tiks iesniegts mazāk nekā 24 (divdesmit četras) stundas pēc pēdējās veiksmīgās iemaksas, saistītajam pakalpojuma sniedzējam ir jānogaida 24 (divdesmit četras) stundas, pirms tiek veikta spēlētāja naudas izmaksas pieprasījuma apstrāde;
5.8.5. Ja spēlētājs nav izpildījis minimālos spēles kritērijus, saistītajam pakalpojuma sniedzējam ir jānogaida 24 (divdesmit četras) stundas, pirms tiek veikta spēlētāja naudas izmaksas pieprasījuma apstrāde;
5.8.6. ja spēlētājs ir iesniedzis naudas izmaksas pieprasījumu, bet iepriekš nav izmantojis norādīto naudas saņemšanas veidu, UN ja spēlētājs saistītajam pakalpojuma sniedzējam nav pierādījis, ka attiecīgais naudas saņemšanai norādītais konts pieder viņam, saistītajam pakalpojuma sniedzējam ir jānogaida 24 (divdesmit četras) stundas, pirms tiek veikta spēlētāja naudas izmaksas pieprasījuma apstrāde;
5.8.7. ja iepriekš ir apstiprinājies, ka spēlētājs ir rīkojies neētiski vai ir bijis saistīts ar neētiskām darbībām jebkuru pasākumu ietvaros, ko piedāvājis saistītais pakalpojuma sniedzējs (pokera spēlēs vai citos pasākumos), saistītajam pakalpojuma sniedzējam ir jānogaida 48 (četrdesmit astoņas) stundas, pirms tiek veikta spēlētāja naudas izmaksas pieprasījuma apstrāde, kā arī jāinformē GGNetwork, lai GGNetwork pēc saviem ieskatiem nepieciešamības gadījumā varētu veikt izmeklēšanu.
5.8.8. ja spēlētāja konta vēsturē (kopš konta izveidošanas pie saistītā pakalpojuma sniedzēja) ir reģistrēts naudas atgriešanas gadījums, saistītajam pakalpojuma sniedzējam ir jānogaida 48 (četrdesmit astoņas) stundas, pirms tiek veikta spēlētāja naudas izmaksas pieprasījuma tālāka apstrāde, kā arī jāinformē par to GGNetwork, lai GGNetwork pēc saviem ieskatiem nepieciešamības gadījumā varētu veikt izmeklēšanu;
5.8.9. ja GGNetwork ir paziņojis saistītajam pakalpojuma sniedzējam par nepieciešamību aizturēt spēlētāja naudas izmaksas pieprasījumu, saistītajam pakalpojuma sniedzējam ir jānodrošina šīs prasības ievērošana tik ilgi, cik GGNetwork uzskatīs par nepieciešamu; un
5.8.10. saskaņā ar 5.8.1-5.8.9. punktu visos pārējos gadījumos saistītajam pakalpojuma sniedzējam ir jānogaida 12 (divpadsmit) stundas līdz spēlētāja naudas pieprasījuma tālākai apstrādei.
Ja ir iespējams piemērot vairākus 5.8.1.-5.8.10. punkta noteikumus un rodas pretrunas par to, kādu izmaksas termiņu piemērot, saistītajam pakalpojuma sniedzējam ir atļauts apstrādāt spēlētāja izņemšanas pieprasījumu, piemērojot garāko termiņu.
Ja saistītais pakalpojuma sniedzējs ir rīkojies pretrunā ar 5.8. noteikumu un ja GGNetwork pierāda, ka spēlētājs ir radījis zaudējumus neētiskas rīcības dēļ, GGNetwork patur tiesības uzskatīt saistīto pakalpojuma sniedzēju par atbildīgu jebkuru līdzekļu zaudēšanā, kas radušies saistītā pakalpojuma sniedzēja pārkāpumus veikušā spēlētāja neētiskās rīcības rezultātā, ieturot no saistītā pakalpojuma sniedzēja starpniecības konta zaudējumiem līdzvērtīgu summu vai pieprasot saistītajam pakalpojuma sniedzējam kompensēt cietušajam spēlētājam radušos zaudējumus no līdzekļiem, kas nav saistīti ar starpniecības līdzekļiem, rakstiskā formā iesniedzot GGNetwork maksājuma/ kompensācijas apliecinājumu.
5.9. Saistītajam pakalpojuma sniedzējam ir pienākums savos uz spēlētajiem attiecinātajos noteikumos un nosacījumos vai citos juridiski saistošos līgumos starp spēlētāju un pakalpojuma sniedzēju skaidri norādīt, ka neētiska rīcība no spēlētāju puses pret pokera spēlēm/ pokera tīklu nav pieļaujama nekādos gadījumos.
 
6. Noteikumi par veicināšanas pasākumu izdevumiem

6.1. Ievērojot 1.6. noteikumā (ieguldījuma metodes noteikumi – Contribution Method Rule) noteiktos ierobežojumus, veicināšanas izdevumu noteikumi (Loyalty Spend Rules) attiecas uz lojalitātes programmu, naudas atmaksu, citiem veicināšanas pasākumiem, piemēram, prēmijām, komisijas maksas atmaksas pasākumiem (Rake Races, Rake Chases), sasniegumiem, reklāmas un mārketinga pasākumiem, ko saistītais pakalpojuma sniedzējs un tā filiāles īsteno pokera tīklā.
6.1.1. GGNetwork visiem saistītajiem pakalpojuma sniedzējiem vai to filiālēm stingri aizliedz reklamēt komisijas maksas atmaksu un aizliedz izmantot terminu "komisijas maksas atmaksa” (Rakeback) reklāmas nolūkos. Naudas atmaksas piedāvājumus iespējams īstenot atbilstoši turpmāk minētajiem noteikumiem:
6.1.1.1. Saistītajam pakalpojuma sniedzējam un tā filiālēm nevajadzētu piedāvāt naudas atmaksas veidu tieši proporcionāli komisijas maksas vai nodevas apmēram;
6.1.1.2. Saistītais sadarbības partneris vai tā filiāles nedrīkst savos piedāvājumos, veicināšanas pasākumos vai reklāmas nolūkos lietot tādas frāzes kā "labākais naudas atmaksas darījums pokera tīklā” vai "labākā lojalitātes programma un lojalitātes veikals pokera tīklā” vai jebkādus identiskus vai līdzīgus terminus vai frāzes ar tādu pašu netiešu vai saistītu nozīmi.
6.1.2. Visām saistītā pakalpojuma sniedzēja filiālēm tiek piemēroti šādi noteikumi:
6.1.2.1. filiālēm ir aizliegts tiešā vai netiešā veidā piedāvāt veikt vai veikt naudas atmaksu spēlētājiem, un jebkuri vai visi ar naudas atmaksu saistītie maksājumi ir jāveic saistītajam pakalpojuma sniedzējam;
6.1.2.2. tomēr filiāles var reklamēt naudas atmaksu ar nosacījumu, ka šādas reklāmas atbilst tiem pašiem noteikumiem un ierobežojumiem, kas noteikti iepriekš minētajā noteikumā 6.1.1.;
6.1.2.3. jebkuru filiāļu īstenoto veicināšanas pasākumi, piemēram, pirmās iemaksas bonusa (First Deposit Bonus), lojālo spēlētāju bonusa (Reload Bonuses), tūlītējo bonusu (Immediate Bonuses), komisijas maksas atgūšanas spēļu (Rake Races), sasniegumu reklamēšana vai jebkādi citi veicināšanas pasākumi nedrīkst pārkāpt maksimālo 6. noteikumā atrunāto ierobežojumu, kas attiecas uz šādiem veicināšanas pasākumiem. Atbilstoši tam filiāļu pirmās iemaksas bonusu (First Deposit Bonuses) veicināšanas pasākumi un jebkuras reklāmas nedrīkst pārsniegt 6.1.3. punktā atrunātos ierobežojumus, lojālo klientu bonusu (Reload Bonuses) veicināšanas pasākumi un reklāmas nedrīkst pārsniegt 6.1.4. punktā atrunātos ierobežojumus, tūlītējo bonusu (Immediate Bonuses) veicināšanas pasākumi nedrīkst pārsniegt 6.1.5. punktā atrunātos ierobežojumus, komisijas maksas atmaksas pasākumu (Rake Races, Rake Chases) veicināšanas pasākumi un reklāmas nedrīkst pārsniegt turpmāk minētos ierobežojumus. Šie ierobežojumi ir spēkā pat tad, ja filiāles šos veicināšanas pasākumus un reklāmas apmaksā no saviem līdzekļiem; un
6.1.2.4. saistītais pakalpojuma sniedzējs uzņemas pilnu atbildību par to, lai filiāles, pārstāvji, līgumpartneri, konsultanti, pakalpojuma nodrošinātāji, biznesa partneri un līdzīgas saistītās personas rīkotos saskaņā ar veicināšanas izdevumu noteikumos (Promotional Spend Rules) noteiktajiem noteikumiem un nosacījumiem. Veicināšanas izdevumu noteikumu (Promotional Spend Rules) pārkāpums, ko pastrādājusi filiāle, tiek uzskatīts par saistītā pakalpojuma sniedzēja veicināšanas noteikumu pārkāpumu, un saistītais pakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs par filiāles pārkāpumu visos aspektos.
6.1.3. Turpmākie noteikumi attiecas uz pirmās iemaksas bonusiem:
6.1.3.1. katram spēlētājam iespējams piešķirt tikai 1 (vienu) pirmās iemaksas bonusu;
6.1.3.2. spēlētājam tiek piešķirtas maksimums 60 (sešdesmit) dienas kopš pirmās iemaksas bonusa sākuma, lai izpildītu visus svarīgos pirmās iemaksas bonusa saņemšanas kritērijus un varētu nopelnīt pilno pirmās iemaksas bonusu, uz kuru attiecas šie kritēriji;
6.1.3.3. spēlētājam piešķirtā pirmās iemaksas bonusa summai ir noteikts maksimālās summas ierobežojums:
6.1.3.3.1. 2000 $ (divi tūkstoši dolāru) vai ekvivalenta summa citā valūtā; un
6.1.3.3.2. summa dolāros ($), kas atbilst 200% (divsimt procentiem) no pirmās iemaksas summas, ko spēlētājs iemaksājis saistītajam pakalpojuma sniedzējam;
6.1.3.4. minimālais palielinājums (t.i., pokera ienākumi, kas spēlētājam ir jāgūst), lai nodrošinātu iespēju iegūt pirmās iemaksas bonusu, ir 100% (simt procentu). Skaidrības labad, ja spēlētājam tiek piešķirts pirmās iemaksas bonuss 50 $ (piecdesmit dolāru) apmērā, viņam ir jāiegūst pokera līdzekļi vismaz 50 $ (piecdesmit dolāru) apmērā, lai nodrošinātu iespēju iegūt pirmās iemaksas bonusu (saskaņā ar Loser Take All ieguldījuma metodi).
6.1.4. Uz lojālo spēlētāju bonusiem (Reload bonuses) attiecas šādi noteikumi:
6.1.4.1. katrs spēlētājs vienlaicīgi var nopelnīt 1 (vienu) lojalitātes bonusu (Reload Bonus), un to nevar nopelnīt, kamēr spēlētājam joprojām ir aktīvs pirmās iemaksas bonuss (First Deposit Bonus);
6.1.4.2. spēlētājam tiek piešķirtas maksimums 60 (sešdesmit dienas), sākot ar lojalitātes bonusa (Reload Bonus) sākuma dienu, lai izpildītu nepieciešamos kritērijus lojalitātes bonusa saņemšanai un varētu nopelnīt pilno lojalitātes bonusu, uz kuru attiecas šie kritēriji;
6.1.4.3. jebkuram lojalitātes (Reload) bonusam, kas tiek piešķirts spēlētājam, tiks noteikts ierobežojums dolāros ($) vai identiskā summā citā valūtā, kas ir līdzvērtīga 200% (divsimt procentiem) no summas, ko spēlētājs iemaksājis saistītā pakalpojuma sniedzēja kontā;
6.1.4.4. viena ceturkšņa laikā vienam spēlētājam neatkarīgi no tā, cik reizes ir izpildīti kritēriji, var piešķirt lojalitātes bonusu (Reload bonus) maksimums 3000 $ (trīs tūkstošus dolāru) apmērā vai atbilstoši identiskā summā citā valūtā; un
6.1.4.5. lojalitātes bonusus (Reload Bonuses) var reklamēt tikai tiem spēlētājiem, kuriem ir reģistrēts konts pie saistītā pakalpojumu sniedzēja, un šādas reklāmas nedrīkst piemērot jauniem spēlētājiem (t.i., kuriem nav konta pie saistītā pakalpojuma sniedzēja).
6.1.5. Uz komisijas atmaksas spēlēm (Rake Races un Rake Chases) attiecas šādi noteikumi:
6.1.5.1. GGNetwork patur tiesības jebkurā laikā aizliegt visas komisijas maksas atgriešanas spēles (Rake Races un/vai Rake Chases), ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) dienas iepriekš nosūtot saistītajam pakalpojuma sniedzējam rakstisku paziņojumu;
6.1.5.2. maksimālā summa, ko saistītais pakalpojuma sniedzējs un tā filiāles var atvēlēt komisijas maksas atgriešanas spēlēm (Rake Races un Rake Chases), nedrīkst būt lielāka par 100 000 $ (simts tūkstošiem dolāru) vai tās ekvivalentam citā valūtā.
6.1.6. Uz lojalitātes veikaliem (Loyalty Shops) attiecas šādi noteikumi:
6.1.6.1. Bonusus iespējams piedāvāt lojalitātes veikalos (Loyality Shops), bet ar maksimālo likmes palielinājumu, kas ir ekvivalents 50% (piecdesmit procentiem) no komisijas maksas (rake);
6.1.6.2. saistītais pakalpojuma sniedzējs un tā filiāles nedrīkst izmantot frāzi “labākā lojalitātes programma un lojalitātes veikals pokera tīklā” vai jebkādu ekvivalentu, vai līdzīgus terminus, vai frāzes, kurām ir tāda pati vai līdzīga nozīme, jebkurā piedāvājumā, veicināšanas pasākumā vai reklāmās.
6.1.7. Biznesa projekts:
Ja saistītais pakalpojuma sniedzējs vēlas īstenot veicināšanas pasākumu, kas neietilpst veicināšanas izdevumu noteikumos (Promotional Spend Rules), viņam ir jāiesniedz projekts GGNetwork, kas pēc saviem ieskatiem var apstiprināt vai noraidīt šādu biznesa projektu, pamatojoties, bet neaprobežojoties ar šādām vadlīnijām: 6.1.7.1. spēlētāja tips, uz kuru tiks attiecināti veicināšanas pasākumi;
6.1.7.2. veicināšanas pasākumu iespējamā ietekme uz spēlētāju bāzi un pokera ekoloģijas tīklu; un
6.1.7.3. veicināšanas pasākumu iespējamā ietekme uz citiem saistītajiem pakalpojuma sniedzējiem.
6.2. Gadījumā, ja saistītais pakalpojuma sniedzējs vai tā filiāle pārkāpj veicināšanas izdevumu noteikumus (Promotional Spend Rules), GGNetwork ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem izmantot tiesības izbeigt pokera līgumu (kā tas ir noteikts pokera līgumā) vai pēc izvēles veikšanas GGNetwork ir tiesīgs rīkoties saskaņā ar vienošanos, kas izklāstīta šajos veicināšanas izdevumu noteikumos.
6.3. Ierobežojot vai apturot saistītā pakalpojuma sniedzēja pokera tīkla izmantošanu saskaņā ar iepriekš minēto 6.2. punktu, GGNetwork ir tiesīgs vai nu pats, vai ar kādas citas pilnvarotas personas starpniecību bloķēt, kavēt, pārtraukt vai kā citādi apturēt jebkuras programmas vai aparatūras darbību, kas saistītajam pakalpojuma sniedzējam ir nepieciešama, lai piekļūtu pokera tīklam.
6.4. Saistītais pakalpojuma sniedzējs atzīst, ka veicināšanas izdevumu noteikumu (Promotional Spend Rules) neievērošana no saistītā pakalpojuma sniedzēja vai tā filiāļu puses, nodarīs ievērojamu kaitējumu pokera tīkla reputācijai un kaitēs pokera tīklam;
6.5. GGNetwork ir tiesības informēt visus saistītos pakalpojuma sniedzējus (pa e-pastu vai jebkuru citu GGNetwork izvēlētu saziņas metodi) par saistītā pakalpojuma sniedzēja vai tā filiāļu veicināšanas izdevumu noteikumu pārkāpumu, tai skaitā sīkāku informāciju par pārkāpumu.
 
7. Naudas spēles (Cash Games)

7.1. Dalības maksu veikšana
7.1.1. Visas spēles tiek spēlētas ar galda likmēm. Izspēlē likmes var veikt tikai no līdzekļiem, kurus jūs esat atvēlējis attiecīgajai spēlei pirms izspēles sākuma.
7.1.2. Minimālais un maksimālais dalības maksas apmērs dažādiem galdiem var būt atšķirīgs. Par jebkurām šāda veida izmaiņām tiks paziņots pirms pievienošanās spēles galdam.
7.2. Problēmas ar savienojumu
7.2.1. Ja jūs tiekat atvienots no sistēmas un šī iemesla dēļ nespējat piedalīties izspēlē, lai gan jūs naudas spēlē esat ieguldījis žetonus, jums var tikt dots papildu laiks, lai atkārtoti pievienotos spēlei. Precīzais piešķirtais papildlaika daudzums ir atkarīgs no spēles tipa un bankas apmēra brīdī, kad tikāt atvienots no sistēmas.
7.2.2. Tomēr, ja jūs šajā laikā atkārtoti nepievienojaties sistēmai, jūsu kārtis tiks nomestas, neatkarīgi no jūsu ieguldījuma bankā vai jūsu kāršu stipruma. Mēs neuzņemamies atbildību par zaudējumiem, kurus izraisījušas problēmas ar savienojumu.
7.3. Servera darbības problēmas
7.3.1. Visi darījumi, tai skaitā laimētās un zaudētās spēles bankas, tiek nosūtīti uz spēlētāja kontu pēc katras izspēles beigām. Ja servera avārijas gadījumā mūsu datu bāzē tiek nepilnīgi ierakstīta informācija par izspēli, visu attiecīgo spēlētāju konti tiks atjaunoti sākotnējā stāvoklī, kādi tie bija izspēles sākumā. Šāda izspēle tiek uzskatīta par nepareizi izspēlētu, un visas ar to saistītās sākuma likmes, obligātās likmes un turpmākās likmes tiks atmaksātas spēlētājiem.
 
8. Turnīri

8.1. Vispārīgi
8.1.1. Lēmumu pieņemšanas procesā par prioritāti mēs vienmēr izvirzīsim spēles noteikumu ievērošanu un taisnīgumu. Neparasti apstākļi dažkārt var noteikt to, ka taisnīguma interesēs pieņemtie lēmumi ir prioritāri pret tehniskajiem noteikumiem.
8.1.2. Visi turnīri sāksies precīzi noteiktajā laikā, kā tas noteikts kopējā turnīru sarakstā. Mēs paturam tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma turnīrus atlikt vai atcelt.
8.1.3. Sēdvietas tiek piešķirtas pēc nejaušības principa. Sēdvietu maiņa nav atļauta, ja vien programma nav noteikusi citādi.
8.1.4. Spēles žetons tiks novietots pie pirmās sēdvietas (Seat 1).
8.1.5. Naudas balvas izmaksas veids ir noteikts kopējā turnīru sarakstā, izņemot gadījumus, kad tiek veikts darījums vai turnīrs tiek atcelts. Naudas balvas sadalījuma veids ir atkarīgs no vairākiem faktoriem, tai skaitā dalībnieku skaita un spēlētāju skaita pie katra spēles galda. Naudas balvas sadalījuma veids var mainīties līdz pat reģistrācijas perioda beigām, kamēr nav beigusies atkārtota pieteikšanās spēlei un papildu žetonu iegāde.
8.1.6. Lai saglabātu tiesības atkārtoti pieteikties turnīram, kas paredz šādu iespēju, jūsu kontā ir jābūt pieejamiem līdzekļiem.
8.1.7. Vēlā reģistrācija ir iespējama lielākajā daļā turnīru. Vēlā reģistrācijas perioda ilgums var būt atšķirīgs, tomēr tas vienmēr būs redzams kopējā turnīru sarakstā. Vēlā reģistrācija tiks pārtraukta agrāk, ja tiks izslēgti pietiekami daudz spēlētāju, lai varētu uzsākt izmaksu veikšanu.
8.1.8. Lielākajā daļā turnīru ir iespējams atsaukt reģistrāciju līdz brīdim, kad līdz turnīra sākumam atlikušas dažas minūtes. Precīzais laiks, kad beidzas reģistrācijas atsaukšana katram turnīram, ir norādīts kopējā turnīru sarakstā un katram turnīram var būt atšķirīgs. Spēlētāji, kuri ir laimējuši savas vietas, piedaloties satellite turnīros, var atsaukt reģistrāciju tik ilgi, kamēr turnīrs to ļauj; tomēr apmaiņā pret savu vietu viņi saņems ieejas biļeti. Reģistrācijas un reģistrācijas atsaukšanas laiks dažāda veida turnīriem var būt atšķirīgs. Reģistrācijas atsaukšana neattiecas uz visiem turnīriem – par šādiem turnīriem parasti tiek paziņots reģistrēšanās laikā. Apskatiet turnīru sarakstu, lai uzzinātu katra turnīra reģistrācijas nosacījumus. Mēs paturam tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt reģistrēšanās un reģistrācijas atsaukšanas laiku.
8.2. Spēlētāju izslēgšana
8.2.1. Turnīrs beidzas, kad viens spēlētājs iegūst visus spēles žetonus vai, atsevišķos turnīros, kad visi atlikušie spēlētāji saņem vienādas naudas balvas (piemēram, ja turnīrā tiek piešķirtas 5 identiskas naudas balvas, turnīrs var noslēgties brīdī, kad atlikuši 5 spēlētāji).
8.2.2. Ja viena turnīra ietvaros tiek izslēgti divi vai vairāki spēlētāji, spēlētājs, kuram izspēles sākumā bija vairāk žetonu, noslēgs spēli augstākā vietā, nekā spēlētājs ar mazāk žetoniem. Ja visi spēlētāji sāka izspēli ar identisku žetonu skaitu, naudas balva tiks piešķirta spēlētājam, kurš atradies visneizdevīgākajā pozīcijā. (Visneizdevīgākā pozīcija ir pozīcija, kura ir vistālāk no dalītāja žetona, skatoties pulksteņrādītāja virzienā).
8.3.2. Spēlētājiem tiekot izslēgtiem no turnīra, programma "sadalīs” galdus, lai aizpildītu pieejamās brīvās vietas. Spēlētāju pārvietošana pie "sadalītajiem” galdiem tiks veikta pēc nejaušības principa, kas, lai gan reti, var nozīmēt to, ka spēlētājam nākas veikt vairākas lielās sākuma likmes pēc kārtas. Dažkārt programma var līdzsvarot spēles galdus, lai nodrošinātu, ka pie visiem spēles galdiem atrodas vienāds (vai pēc iespējas līdzīgs) aktīvo spēlētāju skaits. Spēlētāji, kuri tiek pārvietoti, lai līdzsvarotu spēļu galdus, iespēju robežās tiks pārvietoti uz pozīcijām, kas ir līdzīgas iepriekšējām pirmo sākuma likmju veicēju pozīcijām. Kad no turnīra būs izslēgti pietiekami daudz spēlētāju, visi spēlētāji tiks apvienoti pie fināla galda.
8.3. Pārtraukumi
8.3.1. Turnīra pārtraukumu sarakstu var apskatīt ‘Tournament Info’ dialoglodziņā, kas atrodams kopējā turnīru sarakstā. Spēlētāji tiek aicināti izpētīt katra turnīra pārtraukumu grafiku, kurā viņi vēlas piedalīties, jo pārtraukuma ilgums un laiks katram turnīram var būt atšķirīgs.
8.3.2. Lai turnīri norisinātos pēc iespējas sinhronāk, ik pēc stundu ilgas spēlēšanas tiek piemērots pārtraukums.
8.4. Tīkla pārrāvumi un īslaicīga izstāšanās
8.4.1. Piedaloties turnīrā, spēlētājs uzņemas riskus, kas saistīti ar interneta savienojuma problēmām starp viņa datoru un serveriem, kā arī kavēšanos un piespiedu dīkstāvi vai kādām citām ar spēlētāja datoru vai internetu saistītām problēmām.
8.4. Mēs neuzņemamies atbildību par spēlētāja tīkla pārrāvumu, izņemot gadījumus, ja ir notikusi servera avārija.
8.4.3. Lai gan katrs lietotājs ir atbildīgs par savu interneta pieslēgumu, mēs cenšamies aizsargāt spēlētājus, kuri ir atvienoti no sistēmas reālā naudas turnīra pēdējos posmos, dodot papildu laiku savienojuma atjaunošanai.
8.4.4. Ja spēlētājs izspēles laikā uz brīdi izstājas, viņa vai viņas kārtis tiks nomestas vai var tikt pārbaudītas neatkarīgi no tā, vai viņš ir pievienots tīklam vai nē.
8.4.5. Ja spēlētājs nav pievienojies sistēmai pirms izspēles sākuma, viņam vai viņai tiks izdalītas kārtis, un tiks veikta lielā vai mazā sākuma likme un/vai obligātās likmes. Nepastāv nekādi noteikumi par viena spēlētāja izvēli izstāties; ja spēlētājs būs šādi rīkojies, viņa vietā tiks veikta lielā vai mazā sākuma likme un obligātās likmes, un viņam tiks izdalītas kārtis. Divi vai vairāki spēlētāji nedrīkst vienoties par vienlaicīgu izstāšanos no spēles, neatkarīgi no tā, vai viņi spēlē pie viena spēles galda vai pie atsevišķiem spēles galdiem.
8.5. Tērzēšana
8.5.1. Šis noteikums ir paredzēts, lai papildinātu, nevis aizstātu drošības un ekoloģijas vienošanos, kas satur vairāk informācijas par pieņemamu un nepieņemamu tērzēšanu.
8.5.2. Spēlētāji nedrīkst apspiest kāršu kombinācijas, kamēr izspēle nav beigusies neatkarīgi no tā, vai viņi piedalās izspēlē vai nē. Spēlētājiem ir pienākums vienmēr aizsargāt pārējos turnīra dalībniekus. Kāršu apspriešana vai iespējamo kombināciju apspriešana nav atļauta. Par kombināciju apspriešanu spēles laikā var tikt piemērots sods.
8.6. Darījumu veikšana
8.6.1. Darījumu veikšana turnīros ir atļauta, ja vien turnīru sarakstā nav norādīts citādi.
8.6.2. Ja turnīra atlikušie spēlētāji piekrīt veikt darījumu, viņiem jāveic atzīme ‘Make A Deal’ (veikt darījumu) tērzēšanas lodziņa ‘Info’ cilnē, kas redzama uz spēles galda. Ja visi atlikušie spēlētāji būs veikuši atzīmi šajā lodziņā, spēle attiecīgajā brīdī tiks automātiski pārtraukta.
8.6.3. Atlikušo naudas balvu GGNetwork sadalīs, pamatojoties tikai uz žetonu skaitu.
8.6.4. Vietu sadalījums tiks noteikts, pamatojoties tikai uz žetonu skaitu. Gadījumā, ja spēlētājiem būs vienāds žetonu skaits, augstākās vietas ieguvēju GGNetwork noteiks pēc nejaušības principa.
8.7. Papildu balva
8.7.1. Dažos īpaši izraudzītos turnīros dažiem vai visiem turnīra dalībniekiem tiks piešķirtas papildu balvas. Spēlētājs, kurš izslēgs no spēles pretinieku, naudas balvas summu pieskaitīs sev. Papildu balva tiks piešķirta, tiklīdz spēlētājs iegūs garantēto naudas balvu.
8.7.2. Gadījumā, ja divi spēlētāji atklāj vienādas uzvarošās kombinācijas, tādējādi dalot banku, jebkura balva starp uzvarētājiem tiks sadalīta vienādās daļās. Nepāra centi tiks piešķirti spēlētājiem atkarībā no viņu pieteikšanās secības.
8.7.3. Spēlētājiem ir aizliegts veikt savstarpēju vienošanos par kāda konkrēta spēlētāja izslēgšanu no turnīra, lai pieprasītu savu naudas balvu. Šādas vienošanās tiek uzskatītas par slepenu vienošanos un ir pamats diskvalifikācijai no turnīra vai citiem sodiem.
 
9. Līdzekļu atmaksas politika

9.1. Servera avārijas vai neplānotas dīkstāves gadījumā GGNetwork spēlētājiem līdzekļus atmaksās pēc šāda principa:
9.1.1. Naudas spēles (Cash Games)
9.1.1.1. Visas nepabeigtās izspēles tiks atsauktas. Katra spēlētāja žetonu skaits tiks atiestatīts līdz summai, kāda spēlētājam bija izspēles sākumā.
9.1.2. Turnīri (SNG/MTT)
9.1.2.1. Turnīrs nav sācies
GGNetwork atmaksās spēlētājiem visas dalības maksas un nodevas.
9.1.2.2. Turnīrs ir sācies un atrodas vēlās reģistrācijas periodā
Turnīrs tiks atcelts un visas dalības maksas un nodevas tiks atmaksātas spēlētājiem.
9.1.2.3. Vēlā reģistrācija ir beigusies, bet nav sasniegs garantētās naudas balvas apmērs
Kopējais dalības maksu apmērs (nevis garantētā naudas balva) tiks sadalīta proporcionāli, ņemot vērā žetonu skaitu.
9.1.2.4. Spēlētāji ir sasnieguši garantēto naudas balvu
Garantētā summa tiks sadalīta saskaņā ar ICM (Independent Chip Model).
9.1.3. Fortune Spin (Spin & Go spēles)
Fortune Spin spēles atmaksas process notiek atšķirīgi tās unikalitātes dēļ. Šī iemesla dēļ mēs paturam tiesības risināt situācijas, kas saistītas ar kompensāciju izmaksu, atmaksājot spēlētājam dalības maksu par attiecīgo spēli. Lūdzam ņemt vērā, ka žetonu skaits, kas spēlētājam bija avārijas (vai dīkstāves) laikā, netiks ņemts vērā.
9.2. GGNetwork patur tiesības noteiktās situācijās mainīt kompensācijas summas vai veikt izmaiņas šajā politikā.

OlyBet Pokera lietotnes minimālās prasības katrai ierīcei ir šādas: